ZÁPIS DETÍ DO MŠ 2020/2021

 

Zápis detí do Materskej školy

 

PODMIENKY PRIJATIA  DIEŤAŤA

DO MATERSKEJ ŠKOLY GOLIANOVA 1, NITRA

na školský rok 2020/2021

 

Prerokované pedagogickou radou

Zákonné podmienky prijímania detí : (podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní):

Ø  prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

Ø  deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

Ø  deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v prípade zvýšeného záujmu o MŠ: (v súlade s &3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.):

Ø  deti s nástupom do materskej školy od septembra školského roku,

Ø  pokiaľ má dieťa v materskej škole súrodenca.

 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.

Do materskej školy sa prijímajú iba deti s osvojenými hygienickými návykmi.

  

           Zápis detí do materskej školy bude prebiehať v MŠ Golianova 1. 

 

 „Deň otvorených dverí“ bude

dňa 29. 04. 2020  v čase od 14.30 do 16.00 hod .

ZÁPIS DETÍ  bude prebiehať 

v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod  

dňa - 06.05.2020 (streda).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Formulár žiadosti je zverejnený na   http:// www.msnitra.org/


TOPlist