Prečo MŠ Golianova

Prečo MŠ Golianova?

Objekt školy sa nachádza v samostatnej účelovej budove, postavenej v roku 1978. Ku škole patrí areál s veľkou záhradou, trávnatou plochou, stromami a s kvetinovým záhonom. V najbližšej dobe plánujeme viac pozornosti venovať exteriéru školy, čo nám doteraz nebolo umožnené, lebo sa riešila obnova interiéru školy. Výhodou nášho veľkého a krásneho exteriéru spočíva vtom, že v prípade teplého počasia uskutočňujeme edukačné aktivity vonku ako sú pohybové a relaxačné hry, výtvarné a pracovné aktivity... Pravidelne robíme v exteriéry pre rodičov výstavu detských prác, čím areál školy nádherne dopĺňame. Vonku sa nachádzajú  hracie prvky – dve zostavy, tri nové altánky, kolotoč a nové pieskovisko so zakrytím. Školský rok 2014/15 bol veľmi plodný pre nás všetkých, nakoľko sa podarilo uskutočniť veľké investície, ako bola rekonštrukcia terasy, výmena okien za plastové v celej budove školy, vrátane hospodárskej časti a na záver roka nám pribudlo aj dopravné ihrisko. V novom školskom roku 2015/16 budeme pokračovať v obnove exteriéru školy – konkrétne zakúpením sady dopravných značiek pre deti k dopravnému  ihrisku, kolobežiek, drevených sedení na terasu školy a obnove vstupných schodov do MŠ.

Materská škola je trojtriedna.

Dve triedy sú na prízemí, jedna na poschodí. Každá trieda má samostatnú spálňu. Šatne sú na prízemí a sú vybavené s novými skrinkami, podlahou. V hospodárskej časti budovy je jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi, skladmi, kotolňa a riaditeľňa. Technické vybavenie školy je primerané. Vykurovanie školy je zabezpečené kotlami na plynové kúrenie. Aby sa deti a rodičia cítili v našej škole čo najpríjemnejšie, kladieme veľký dôraz na upravené, estetické prostredie tried, chodieb, školského dvora. Vybavenie kabinetov je postačujúce, podarilo sa nám obnoviť pomôcky za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok nám boli nápomocní rodičia, ktorí sa podieľali aj na zakúpení hračiek, logických hier, výtvarného a pracovného materiálu. Za finančnej podpory rodičov sa nám podarilo obnoviť interiér školy vo všetkých triedach  / zakúpenie nových nábytkov, stolov, stoličiek pre všetky deti, podlahovej krytiny .../ Naša škola je veľmi dobre vybavená, či už ide o obnovu interiéru, modernizáciu pomôcok o čom svedčí aj priaznivá klíma na pracovisku, výsledky z hodnotenia dotazníkov pre učiteľky. V roku 2010 prešiel interiér školy kompletnou rekonštrukciou všetkých priestorov, vrátane hospodárskej časti budovy. Steny boli následne farebne a esteticky vymaľované. Naša škola žiaľ už nemá priestor na vytvorenie telocvične, nakoľko sa musela vytvoriť na základe veľkého záujmu rodičov o MŠ tretia trieda. Ale to nám umožňuje v čase priaznivého  počasia plniť jednotlivé pohybové edukačné aktivity práve vonku, z čoho majú deti veľkú radosť a zároveň aj zážitkové učenie a je to aj naša výhoda areálu bohatého na zeleň oproti ostatným školám. Materská škola je priestorovo obmedzená na spoločenskú miestnosť – stretnutie s rodičmi, hlavne keď ide o kultúrne podujatia, vystúpenia detí pre rodičov.

Prostredie MŠ spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je  jedinečná, vybavená s novým nábytkom, kobercami, PVC, i s následnými modernými doplnkami. Obnovené boli taktiež aj šatňové skrinky pre všetky deti a prebehla kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov školy. Triedy sú tak útulné, harmonické. Naše prostredie úzko súvisí s cieľmi MŠ, s výchovno-vzdelávacou činnosťou. Učitelia jednotlivých tried neustále pracujú na sociálno-emocionálnej klíme, čomu sú vedené aj deti. V edukačnom prostredí jednotlivých tried sú vymedzené priestory:

 

-          hravé a pracovné aktivity

-          námetové kútiky

-          dostatočný priestor na pohybové hry, aktivity, relax

 

Materiálne prostredie:

Tvorí základ nášho interiéru na ktorom sme si dali záležať. Pre deti sú voľne a viditeľne uložené pomôcky, hračky, výtvarný a pracovný materiál, ktorý je súčasťou materiálneho vybavenia školy. Priestor, v ktorom deti žijú / príjemné farby na stenách moderný nábytok, pomôcky / im poskytuje získať  bezprostredné zážitky a rozširovať vnútornú motiváciu. K štandardnému vybaveniu školy patria hračky. K ich výberu a veku primeranosti neustále venujeme zvýšenú pozornosť. Súčasťou materiálno-technického vybavenia školy je detská odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, hudobný nástroj, digitálna technika. Podmienkou kvalitného plnenia cieľov ŠkVP Zvedavé očká je aj dostatočné vybavenie školy s výtvarným, grafickým, pracovným materiálom.

      Materská škola absentuje s telocvičňou, preto v prípade dobrého počasia, realizujeme

      formy cvičenia, edukačné aktivity vonku, na terase MŠ.

 

Zrealizované úpravy: interiér školy

 

-          kúpa nových nábytkov, doplnkov, šatňových skriniek, PVC, kobercov

-          obnova spoločenských hier, hračiek, zakúpenie kuchynských kútikov

-          kúpa moderných učebných pomôcok

-          kúpa demonštračných obrázkov – pred čitateľská gramotnosť, maľovaná abeceda

-          kúpa nových stolov a stoličiek do jednotlivých tried a do celej školskej jedálne

-          rekonštrukcia detských umyvární

 

Exteriér MŠ:

Tvorí ho edukačné prostredie – školský dvor bohatý na zeleň, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou MŠ. Slúži nám na realizáciu organizačných foriem : pobyt vonku, pohybové aktivity, pozorovanie prírodných javov, živočíchov, a veľmi obľúbenú edukačnú aktivitu – maľovanie v prírode s následnou vernisážou detských prác. Areál školy je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotený. Zariadenie, ktoré je umiestnené v areáli školy je stabilne nainštalované, pevné a odolné voči poveternostným vplyvom, mechanickým zásahom.

Exteriér školy je vyčlenený na:

 

-          priestor na zdolávanie prekážok – hojdačka, šmýkačky, futbal

-          priestor pre tvorivé a kreatívne aktivity – hry v piesku, kresba s kriedou na asfalt, maľba na stojanoch

-          priestor pre oddych – lavičky, altánky, terasa, trávnaté plochy

-          priestor pre environmentálne aktivity -  starostlivosť o environmentálny kútik v MŠ,   starostlivosť o kvetinový záhon, jarné a jesenné brigády, hrabanie lístia.

-          priestor pre špeciálne činnosti, ktoré sú navodené učiteľom spolu s deťmi.

 

Projekty MŠ:

 

Žijeme a rastieme zdravo: výchova detí k zdravému životnému štýlu, podľa plánu aktivít.

Podporovať a zároveň:

     - upevňovať fyzické a duševné zdravie detí

     - rozvíjať u detí záujem o prostredie v ktorom žijú

     - upevňovať a rozvíjať telesný pohybový aparát

     - prezentovať zdravý spôsob života, predchádzať detskej obezite

 

Ahoj Panáčik:  výchova k bezpečnosti detí na cestách do MŠ. Oboznamovanie sa s pravidlami cestnej premávky. Základným cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu alebo korčuliara. Raz do roka navštevujeme dopravné ihrisko na Chrenovej a MŠ už aj sama disponuje s dopravným ihriskom.

 

Vladko Vševedko: rozvoj multikultúrnej výchovy u detí predškolského veku, spoznávanie rôznych krajín, miest, oboznamovanie sa s ich kultúrami, zvykmi.

Ciele multikultúrnej výchovy:

     Hlavné ciele  témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:

 

-          viest deti ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emócií a sociálnych väzieb na   kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia

-          podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými,

-          poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta,

-          viest deti k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti,

-          podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre,

-          rozvíjať sebareflexiu a premeny vlastnej kultúrnej identity,

-          rozvíjať poznanie kultúr, ktorými deti prichádzajú alebo môžu prísť do styku,

-          rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s  nositeľmi iných kultúr.

 

Materská škola Golianova sa zapojila do celoslovenského projektu: Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola. a získala IKT.

Denný poriadok – organizačné usporiadanie denných činností v MŠ Golianova:

 

Usporiadanie denných činností v MŠ je rozpracované vo forme denného poriadku  s dôrazom na vekové a individuálne  osobitostí detí v triede. Denné činnosti sa striedajú v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy a vytvára sa medzi učiteľkou a deťmi atmosféra pohody a vzájomnej dôvery.

Denný poriadok je prispôsobený podmienkam našej MŠ, príchodom a odchodom detí a potrebám rodičov / zákonných zástupcov / detí.  Pri zostavení nášho denného poriadku sme rešpektovali:

- pravidelnosť – to znamená, že každá činnosť, edukačná aktivita sa koná v pravidelnom čase napr. ranné hry, pohybové cvičenie, priestor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, pobyt vonku. Všetky organizačné formy majú presne stanovený čas, vrátane : desiata, obed, olovrant.

- dôslednosť- deťom vieme poskytnúť viac času a priestoru s účelom dokončiť hru, tvorivú prácu, konštruktívnu hru a zároveň viesť deti k dôslednosti či už v edukačných aktivitách, alebo v slušnom správaní v kolektíve.

- optimálny biorytmus – všetkých organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny biorytmus, a zdravú životosprávu uspokojujú rozmanité potreby a záujmy detí ako aj ich túžba po poznaní a činnosti.

- bezstresové prostredie  - dbáme o uspokojenie potrieb a záujmov detí v našej škole, neponáhľame sa v realizácii hier, výchovno-vzdelávacích činnostiach, snažíme sa znižovať hlučnosť v triede a hlavne v jedálni, nakoľko sa stravujeme všetky triedy naraz.

 

Organizačné formy dňa v MŠ:

 

- hry a hrové činnosti

- pohybové a relaxačné cvičenia

- pobyt vonku

- odpočinok

- činnosti zabezpečujúce životosprávu

- edukačná aktivita – organizačná forma pred primárneho vzdelávania

V každej organizačnej forme dňa  sa integrovane realizujú:

- tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra

- vzdelávacie oblasti tematických okruhov: kognitívna oblasť, perceptuálno-motorická, sociálno-emocionálna, pod oblasti vzdelávacích oblastí: pohybová, zdravotná, matematicko-logická, prírodovedná, hudobná, výtvarná, pracovná, literárna, logická

- prierezové témy: ochrana životného prostredia – Environmentálna výchova, Pred čitateľská gramotnosť, Zložky Civilnej ochrany v MŠ.

- edukačná aktivita – organizačná forma pred primárneho vzdelávania. Vzdelávacie oblasti, pod oblasti vzdelávacích oblastí, prierezové témy sa realizujú integrovane, interaktívne sa prepájajú. Nie je možné, aby sa plnili izolovane, samostatne. Všetky navzájom úzko súvisia a na seba nadväzujú. 

Ďakujeme za pozornosť.

Kolektív MŠ Golianova

TOPlist