MESAČNÝ POPLATOK ZA MŠ

MILÍ RODIČIA,

POZOR !!!!!!!!  ZMENA ČÍSLA ÚČTU / platba mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ/

Na toto číslo účtu SK17 0900 0000 0051 6204 8309 budete od septembra /2019  posielať poplatok za pobyt deti v MŠ.

 Povinne do poznámky rodič napíše MENO DIEŤAŤA!!

Variabilný symbol bude rodičovi pridelený MŠ !!

Mesačný poplatok  na jedno dieťa činí nasledovne:

Deti do 3 rokov 50 Eur  /trvalý pobyt Nitra/.

Deti od 3 rokov 20 Eur  /trvalý pobyt Nitra/.

Deti od 3 rokov s trvalým pobytom mimo mesta Nitry 65 Eur.

Predškoláci mesačný poplatok  za pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádzajú!!!

Žiadame všetkých rodičov, aby si ihneď zrušili doterajšie trvalé príkazy /14 Eur/.

Od septembra 2019 sa už rodič nebude preukazovať s dokladom o úhrade mesačného poplatku za MŠ, nakoľko si platby riaditeľ školy skontroluje na účte, ktorý mu bude sprístupnený!! Platbu je nutné do 10. dňa v mesiaci uhradiť!!

                             Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno –

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,

§ 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

                                                 § 1   Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

a nákladov v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských

školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných

školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje

MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

Materské školy:

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom

v meste Nitra

do 3 rokov 50Eur

od 3 rokov 20 Eur

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom

mimo mesta Nitra

65 Eur

10% z dofinancovania mesta z ostatných príjmov na žiaka za predchádzajúci rok, minimálne však vo výške 10% životného minima plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti

zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na

verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým

pobytom v meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá od zmeny životného

minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 10%, zaokrúhlene na celé číslo.


TOPlist