Základné údaje

 

Názov školy:

Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra
Adresa školy: Golianova 1, 949 01 Nitra
Telefónne číslo: 037/7720037
E-mail a web: msgolianova@smsnitra.sk
  www.msgolianova.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Nitra, MsÚ Nitra - Štefánikova 60, 94901 Nitra

 

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka MŠ Martina Kramárová
učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: Monika Molnárová
triedna učiteľka 1. triedy Judita Vargová
učiteľka 1. triedy  
triedna učiteľka 2. triedy Gajdošová Ľubica
učiteľka 2. triedy Rebrošová Marta
triedna učiteľka 3. triedy Molnárová Monika
učiteľka 3. triedy Kramárová Martina, riaditeľka školy
Vedúca školského stravovania Marianna Bojňanská

 

Údaje o Rade školy 
Funkčné obdobie od 5.11.2016 do 4.11.2020 
Predseda  
Podpredseda Mgr. Peter KunaPhD. - zástupca rodičov
Členovia Ing. Martina Vondráková - zástupca rodičov
  Ľubica Gajdošová - pedagogický zamestnanec
  Anna Skřivánová - nepedagogický zamestnanec
  Ing. Anton Letko - delegovaný z MZ
  Jozef Slíž - delegovaný z MZ

 

TOPlist