Základné údaje

 

Úhrada príspevkov za dochádzku

 

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 14 Eur mesačne, dieťa do 3 rokov 50 Eur mesačne.

Spôsob úhrady:

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:

-           poštovou poukážkou

-           bezhotovostným bankovým prevodom

-           priamou platbou v pokladni MsÚ v Nitre

 

Doklad o úhrade povinne odovzdá triednej učiteľke bez vyzvania do 10. dňa v mesiaci i v prípade choroby dieťaťa, jeho neprítomnosti.

-  Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Poplatok za stravu platí zákonný zástupca vopred peňažnou poštovou poukážkou do 20. dňa príslušného mesiaca pokiaľ tak neurobí, bude písomne upozornený riaditeľkou a vedúcou zariadenia školského stravovania a dieťa nemusí obdržať stravu – resp. nebude do MŠ prijaté. Doklady o úhrade za stravovanie sa vkladajú do pripravenej schránky vo vestibule školy. V mesiaci september sa uhrádzajú šeky vopred aj za september a október. V júni už za stravu neplatíte.

-  Odhlasovanie zo stravy

Dieťa sa odhlasuje zo stravy v prípade jeho neprítomnosti, choroby deň vopred čo znamená, že v pondelok a deň po sviatku sa odhlasujú deti do 7.15 hod. a ostatné dni do 14.30 hod. V prípade, že sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak dieťaťa ochorie a zákonný zástupca neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať do obedára v čase od 11.00 hod. – do 12.00 hod.

Telefónne číslo na odhlasovanie dieťaťa zo stravy  037/77 200 37

 Prevádzka školy

 začína o 6.30 hod. a končí o 16.30 hod. Deti sa do MŠ zanášajú do 8.00 hod. Budova školy sa následne uzamyká z bezpečnostných dôvodov nasleduje dezinfekcia priestorov školy. Preto žiadame rodičov o dodržiavanie príchodu detí do MŠ podľa určeného času. Inak zástupca dieťaťa vedome porušuje školský poriadok, čo môže mať za následok vylúčenie dieťaťa zo zariadenia. V čase obeda je MŠ otvorená od 12.00 hod. do 12.30 hod.V popoludní sa MŠ otvára o 14:45 hod.

 

Názov školy:

Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra
Adresa školy: Golianova 1, 949 01 Nitra
Telefónne číslo: 037/7720037
E-mail a web: msgolianova@smsnitra.sk
  www.msgolianova.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Nitra, MsÚ Nitra - Štefánikova 60, 94901 Nitra

 

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka MŠ Martina Kramárová
učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: Monika Molnárová
triedna učiteľka 1. triedy Judita Vargová
učiteľka 1. triedy Silvia Fúlópová
triedna učiteľka 2. triedy Gajdošová Ľubica
učiteľka 2. triedy Rebrošová Marta
triedna učiteľka 3. triedy Molnárová Monika
učiteľka 3. triedy Kramárová Martina, riaditeľka školy
Vedúca školského stravovania Marianna Bojňanská

 

Údaje o Rade školy 
Funkčné obdobie od 5.11.2016 do 4.11.2020 
Predseda                                   Ing. Miriam Horníková -  zástupca rodičov
Podpredseda Mgr. Peter KunaPhD. - zástupca rodičov
Členovia Ing. Martina Vondráková - zástupca rodičov
  Ľubica Gajdošová - pedagogický zamestnanec
  Anna Skřivánová - nepedagogický zamestnanec
  Ing. Anton Letko - delegovaný z MZ
  Jozef Slíž - delegovaný z MZ

 

TOPlist