STRAVOVANIE V MŠ‚ PLATBY

Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady:

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení. 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:   Desiata: 0,38 €, Obed: 0,90 €, Olovrant: 0,26 €      

SPOLU: 1,54 €

Stravník – predškolák – dostáva dotáciu na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa 1,20 € (musí byť prítomný na výchovno-vzdelávacom procese a musí odobrať stravu) – doplatok zákonného zástupcu dieťaťa predškoláka je 0,34 €/deň. 

Finančná zábezpeka

Finančnú  zábezpeku v sume 30,00 €  bude  zákonný  zástupca  dieťaťa  platiť  začiatkom školského roka v termíne do 20.8.2019 a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky stiahnuť nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená alebo neodobratá strava). Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude finančná zábezpeka vrátená zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške po ukončení dochádzky (október).

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

 

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačnePríspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. V tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie bez dotácie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravovania: telefonicky na tel. č.: 037/77 200 37 

Režim platby pre predškolákov:

Finančná  zábezpeka v sume  30,00  €  sa  uhrádza  na začiatku   školského   roka  spolu  s nákladmi na nákup potravín a režijnými nákladmi na mesiac september v termíne do 20.8.2019.

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady sa budú uhrádzať do 20. septembra na 3 mesiace vopred (október, november, december), do 15. decembra na 3 mesiace vopred (január, február, marec) a do 20. marca na 3 mesiace vopred (apríl, máj, jún).

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie 1,54 €