Tlačivá-vyhlásenia

 

25.4.2021

Najnovší formulár  čestného vyhlásenia si nájdete na stránke :

www.minedu.sk - príloha č.11a /Zákonný zástupca-čestné vyhlásenie 

a súhlas so spracovaním osobných údajov/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

Vyhlasujem, že dieťa ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

 

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

 

 

V ................................. dňa ...................

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

 

Adresa zákonného zástupcu:

 

Telefón zákonného zástupcu:

 

Podpis zákonného zástupcu:

 

 

 

 

 

 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

 

Meno dieťaťa:

 

Adresa zákonného zástupcu:

 

Telefón zákonného zástupcu:

 

 

Dôvod použitia tohto dotazníka:

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa:

Vyhlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej republiky:

ÁNO

NIE

Vyhlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020:

ÁNO

NIE

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte do 16.9.2020.

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – „červených krajín“,  zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami)[2].

Podpis zákonného zástupcu:

 [1] pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy

[2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa  a k nariadeniu karantény.