ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.R.2021-2022

Oznam  o  zápise detí do materských škôl v Nitre pre školský rok 20021/202

 

Spádové oblasti  pre povinné predprimárne vzdelávanie pre  MŠ Golianova 1 Nitra,  sú  ulice:

Bajzova,Baničova,Bárttayho,Bottova,Cabajská,Cabanova,Čermanskénámestie,Čeerveňova,

Čulenova,Dolnoermánska,Elektrárenská,Golianova,H.Meličkovej,Hanulova,Hattalova,Hlboká,Hornočermánska,Hozova,Hurbanova,Inovecká,JakubaHaška,JánaGalbavého,JánaMrvu,Jasná,Jedlíkova,Južná,Kavcova,Kostolná,Košická,Kováikova,Kuskládke,ĽudovítaČuláka,Matičná,M.S.Trnavského,MichalaLukniša,Mojmírova,Mudrochova,Murgašova,Nedbalova,Novomeského,Petzvalova,Podjavorinskej,Poničanova,Potravinárska,Priechodná,Slnečná,Škultétyho,

,Stodolova,Strieborná,Šípková,Šumavská,Šuranská,Švecová,Tajovského,Tehelná

,ul.HanyZelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska

 

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 je  4.5. a 5.5.2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

Formy prijímania žiadostí

1.elektronickou formou ,na e – mail msgolinova@smsnitra.sk

2.poštou  -  na  adresu: Materská  škola Golianova 1, Nitra 94901

3.osobne  od 14.00. do 16.00. hod. Žiadosť je potrebné doručiť   s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, to znamená s platným negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa. Nebude možné pozrieť si triedy, ani zdržovať sa v priestoroch materskej  školy dlhšie ako to bude nevyhnutné.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Kritéria prijímania  detí  do  Materskej  školy Golianova 1, Nitra 

V zmysle  školského  zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú : 

  •  deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do   31.8.2021 dosiahnu päť rokov.
  • Deti ,ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré v septembri 2021 dovŕšia tri roky,
  • deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy. 
  • Kritéria prerokované v pedagogickej  rade MŠ Golianova 1, Nitra: 25.3.2021  
  • deti, ktoré majú súrodenca v materskej škole,
  • deti zo spádovej oblasti
  • ostatné