ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.R.2021-2022

Oznam  o  zápise detí do materských škôl v Nitre

pre školský rok 2021/2022

Spádové oblasti  pre povinné predprimárne vzdelávanie

pre  MŠ Golianova 1 Nitra,  sú  ulice:

Bajzova, Baničova, Bárttayho, Bottova, Cabajská, Cabanova,

Čermanské námestie, Červeňova, Čulenova, Dolnočermánska, 

Elektrárenská, Golianova, H.Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká,

Hornočermánska,Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška,

Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova, Južná, Kavcova, Kostolná, 

Košická, Kováikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, Matičná, M.S.Trnavského,

Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova,Nedbalova,

Novomestského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska,

Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolova, Strieborná, Šípková,

Šumavská, Šuranská, Švecová, Tajovského,Tehelná,

HanyZelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska

 

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 je  4.5. a 5.5.2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

Formulár žiadosti je na stiahnutie:
 
 na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org,

Formy prijímania žiadostí

1.elektronickou formou ,na e – mail msgolianova@smsnitra.sk

2.poštou  -  na  adresu: Materská  škola Golianova 1, Nitra 94901

3.osobne  od 14.00. do 16.00. hod. Žiadosť je potrebné doručiť   s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, to znamená s platným negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa. Nebude možné pozrieť si triedy, ani zdržovať sa v priestoroch materskej  školy dlhšie ako to bude nevyhnutné.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára

pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Kritéria prijímania  detí  do  Materskej  školy Golianova 1, Nitra 

V zmysle  školského  zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú : 

  •  deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti,
  •  ktoré do   31.8.2021 dosiahnu päť rokov.
  •  deti ,ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  •  deti, ktoré v septembri 2021 dovŕšia tri roky,
  •  deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej   školy. 
  •  
  • Kritéria prerokované v pedagogickej  rade MŠ Golianova 1, Nitra: 25.3.2021  
  • deti, ktoré majú súrodenca v materskej škole,
  • deti zo spádovej oblasti
  • ostatné