KRITÉRIÁ PRIJATIA DETÍ 2023-2024

 

 

Podmienky  prijímania  detí  MŠ Golianova 1, Nitra  na školský  rok

2023/2024

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Golianova 1, po prijatí všetkých deti, pre ktoré bude v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 

Podmienky prijímania

-deti ,ktoré nedovŕšili do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v spádovej oblasti

Ostatné  podmienky  prijatia :

-deti, ktorých  súrodenci sú už prijatí a  navštevuje materskú školu v školskom roku 2023/2024

-ostatné , v závislosti od voľnej kapacity podľa veku deti ,s trvalým pobytom v lokalite 

  materskej školy

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

- deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno  - hygienické návyky

- ovládajú základné sebaobslužné návyky a sú primerane samostatné/  majú zvládnuté pýtanie sa a používanie  toalety, umývanie rúk, vedia samostatne jesť lyžicou ,držanie a pitie z pohára oblečú si základné často odevu, obujú sa /