Trieda LIENKY- domáca karanténa !

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova č. 58, PSČ 949 63 Číslo: HDM/A/2021/03940-Hup Nitra, 22.11.2021

                                                                                   ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších konaní (správny poriadok) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto r o z h o d o l Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

n a r i a ď u j e účastníkovi konania Mestu Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 zákaz prevádzky v zariadení pre deti a mládež – v 3. triede v Materskej škole, Golianova 1. 949 01 Nitra od 22.11.2021 do 29.11.2021 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, ktorou je dieťa z 3. triedy uvedeného zariadenia pre deti a mládež.

Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia. O d ô v o d n e n i e RÚVZ so sídlom v Nitre zistil dňa 21.11.2021 osobu pozitívnu na ochorenie COVID-19, ktorou je dieťa z triedy č. 3 v Materskej škole, Golianova 1, 949 01 Nitra. Ochorenie COVID-19 bolo u tejto osoby potvrdené dňa 20.11.2021 laboratórne RT PCR testom. Osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 bola poslednýkrát v kontakte s ďalšími osobami v zariadení pre deti a mládež - v triede č. 3 v Materskej škole, Golianova 1. 949 01 Nitra dňa 19.11.2021. Vzájomný kontakt osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 s ďalšími osobami v zariadení pre deti a mládež bol vyhodnotený ako úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší ako 15 minút, v priamom fyzickom kontakte, bez prekrytia horných ciest dýchacích, s vysokým rizikom expozície. Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež - Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 je ďalej povinná zabezpečiť POUČENIE VŠETKÝCH OSÔB, vrátane zákonných zástupcov detí, že všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 dňa 19.11.2021, t. j. deti z triedy č. 3 v Materskej škole, Golianova 1. 949 01 Nitra SÚ POVINNÍ DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA. Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež SA KONČIA: a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t. j. test najskôr dňa 24.11.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 26.11.2021 (vrátane). b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 29.11.2021 (vrátane). c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. Povinnosť karantény SA NEVZŤAHUJE NA OSOBY, ktoré sú plne očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sa u nich nevyskytujú klinické príznaky ochorenia. Dodržiavanie karantény SA NETÝKA OSTATNÝCH OSÔB žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami z uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorým bola nariadená karanténa. V prípade záujmu o RT PCR test na ochorenie COVID-19 je možné požiadať o termín prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo objednaním cez stránku korona.gov.sk prostredníctvom formulára: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php. Do poznámky je potrebné uviesť kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a dátum posledného kontaktu s touto osobou. Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v triede č. 3 v Materskej škole, Golianova 1. 949 01 Nitra dňa 19.11.2021 sú povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zák. č. 355/2007 Z. z. vydal Vyhlášku č. 252/2021 V. v. SR Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len vyhl. č. 252/2021), ktorou nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Podľa § 3 ods. 1 vyhl. č. 252/2021 všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Podľa § 1 ods. 2 písm. h) vyhl. č. 252/2021 úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte: 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. Ďalej podľa § 3 ods. 2 vyhl. č. 252/2021 povinnosť karantény podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá: a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 vyhl. č. 252/2021 sa karanténa podľa ods. 1 končí: a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. Ďalej podľa § 3 ods. 6 vyhl. č. 252/2021 osoba v izolácii - osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa odseku 1 je povinná v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zák. č. 355/2007 Z. z.: a) dodržiavať karanténu, b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami, d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu, f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára, h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu, i) O SVOJEJ KARANTÉNE BEZODKLADNE INFORMOVAŤ telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) SVOJHO VŠEOBECNÉHO LEKÁRA, j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, k) pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch podľa ods. 7 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk. Podľa § 3 ods. 7 vyhl. č. 252/2021 miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s: a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe, b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID19, c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk, d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk. Ďalej je podľa § 3 ods. 8 vyhl. č. 252/2021 platí, že ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odseku 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť. Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky. Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n). V záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy v uvedenom zariadení pre deti a mládež, na predchádzanie ďalším ochoreniam COVID-19 a na predchádzanie možným komplikáciám u chorých, ďalej z dôvodu potreby zabezpečenia proti-epidemických opatrení - karantény všetkých osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra. Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA regionálna hygienička Rozhodnutie dostanú: 1. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 2. a/a pre spis na RÚVZ so sídlom v Nitre