ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.R.2022-2023

 

           Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

                 Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

                                           v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v budove materskej školy Golianova 1 Nitra v čase od 13,00h do 16,00h

 ( zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia),

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva/ nie foto/ prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu msgolianova@smsnitra.sk

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

-zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

-dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím 

v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

Podmienky   prijímania detí  MŠ Golianova 1, Nitra  na školský  rok      2022/2023

- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2022 

  dosiahnu päť rokov a  ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Golianova 1, Nitra

  určenej VZN Mesta Nitry č.7/2021

-deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

-deti  ,ktoré nedovŕšili do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici

 

Ostatné  podmienky  prijatia :

-deti, ktorých  súrodenec  už navštevuje materskú školu

-ostatné , v závislosti od voľnej kapacity podľa veku deti ,ktoré v septembri 2022 dovŕšia päť 

 rokov ,deti ktoré dovŕšia4 roky, deti ktoré dovŕšia 3roky s trvalým pobytom v lokalite školy

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

- deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno  - hygienické návyky

- ovládajú základné sebaobslužné návyky a sú primerane samostatné/  majú zvládnuté pýtanie sa a používanie  toalety, umývanie rúk, vedia samostatne jesť lyžicou ,držanie a pitie z pohára oblečú si základné časti odevu, obujú sa /

 

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl 

Spádové oblasti  pre povinné predprimárne vzdelávanie

 

 

pre  MŠ Golianova 1 Nitra,  sú  ulice:

Bajzova, Baničova, Bárttayho, Bottova, Cabajská, Cabanova,

Čermanské námestie, Červeňova, Čulenova, Dolnočermánska, 

Elektrárenská, Golianova, H.Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká,

Hornočermánska,Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška,

Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova, Južná, Kavcova, Kostolná, 

Košická, Kováikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, Matičná, M.S.Trnavského,

Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova,Nedbalova,

Novomestského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska,

Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolova, Strieborná, Šípková,

Šumavská, Šuranská, Švecová, Tajovského,Tehelná,

HanyZelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska