ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.R.2023-2024

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry

 

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

 

MŠ Golianova 1, Nitra  - 3.5. a 4.5. 2023 od 13,00h do 16,00h

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v budove konkrétnej materskej školy, as a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností),

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva/ nie odfotené/ prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu msgolianova@smsnitra.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

 

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

v MŠ Piaristická –  samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,

v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

 

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

 

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76.  

           

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl 

Spádové oblasti  pre povinné predprimárne vzdelávanie

pre  MŠ Golianova 1 Nitra,  sú  ulice:

Bajzova, Baničova, Bárttayho, Bottova, Cabajská, Cabanova,

Čermanské námestie, Červeňova, Čulenova, Dolnočermánska, 

Elektrárenská, Golianova, H.Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká,

Hornočermánska,Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška,

Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova, Južná, Kavcova, Kostolná, 

Košická, Kováikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, Matičná, M.S.Trnavského,

Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova,Nedbalova,

Novomestského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska,

Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolova, Strieborná, Šípková,

Šumavská, Šuranská, Švecová, Tajovského,Tehelná,

HanyZelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska