ZMENA V PLATBE NA DIEŤA

 

UPOZORNENIE

 

Dodatok k VZN s účinnosťou od 1.1.2023:

 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním

Úhrada v €: 1 dieťa 30 €

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku  (§ 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) tým nie sú dotknuté.

 V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci ) sa príspevok na čiastočnú náhradu výdavkov a nákladov za dieťa znižuje:

 - za každé ďalšie dieťa v materskej škole 25 €

s podmienkou, že v aktuálnom čase súrodenci navštevujú materskú školu zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.

 1. dieťa sa ráta aj predškolák, nielen platiace dieťa.

V prípade ak bude  prerušený výchovno-vzdelávací proces rozhodnutím RUVZ, v nasledujúcom mesiaci si rodičia odpočítajú 1,-€ za každý pracovný deň, čo bola prevádzka MŠ prerušená.

 

Platby uskutočňovať tak ako je stanovené v Školskom poriadku

do 10-ho v danom mesiaci