ORGANIZÁCIA PRE ROK 2020/2021

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre  školský rok 2020/2021

 

Úvod

 Základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 sú upravené tak, aby boli dodržiavané  protiepidemiologické opatrenia a odporúčania.  Rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácií v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

Školský rok   2020/2021   začíname   2.9.2020

Do materskej  školy môže byť prijaté len zdravé dieťa.

 1. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 3. Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke ,,Zdravotný dotazník“ a „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa“  pred začiatkom šk.roka./k dispozícii u tr. učiteľky alebo na stiahnutie v prílohe na stránke školy/
 4. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca odovzdá „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.

 

Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektív

Organizácia prijímania detí do MŠ a odovzdávania detí zákonným zástupcom:

 1. Sprevádzať dieťa do a z materskej školy môže len jedna osoba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško).
 2. Zákonní zástupcovia detí počas prijímania a odovzdávania detí do MŠ musia minimalizovať kontakt medzi sebou.
 3. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do a z materskej školy vo vnútorných a vonkajších priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
 4. Po odovzdaní/prevzatí dieťaťa je zákonný zástupca povinný                        nezdržiavať sa v areály materskej školy a bezodkladne ho opustiť.

 

 1. Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami detí a personálom školy. Odovzdávanie detí rodičom/zákonným zástupcom detí popoludní, môže byť organizované aj na školskom dvore.

Postup pri odovzdaní detí do materskej školy

 1. Pedagogická zamestnankyňa preberá každé ráno dieťa od zákonného zástupcu v šatni . Sprevádzajúca osoba počká, kým učiteľka vykoná ranný zdravotný filter.
 2. Ak dieťa prejavuje príznaky ochorenia  ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 3. Pred vstupom dieťaťa do vnútorných priestorov si poverená učiteľka triedy overí u zákonného zástupcu, či sa u dieťaťa alebo u niektorého z členov domácnosti neobjavili príznaky akútneho prenosného ochorenia, po negatívnej odpovedi, dieťa môže vstúpiť do zariadenia.
 4. V prípade, že má dieťa zdravotné ťažkosti (alergia, astma a pod.), je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť z materskej školy.
 2. Dieťa sa môže do MŠ vrátiť len s potvrdením od lekára.
 3. Zabezpečiť pre dieťa náhradné oblečenie uložené v batohu/vrecku, pyžamo, hrebeň a rúško, samostatne zabalené vo vrecúšku. Všetky uvedené veci musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa.

Ako pripraviť dieťa na materskú školu

Nástup do MŠ je veľkým medzníkom v živote dieťaťa, no aj pre rodičov je to významná zmena. Niektoré deti zvládnu vstup do materskej školy bez problémov, iné potrebujú určitý čas. Preto musíme  pri adaptácii vášho dieťaťa pristupovať individuálne.

Pre prirodzený prechod dieťaťa z rodinného prostredia a postupné, plynulé zaradenie sa do materskej školy je potrebná  :

•   úzka spolupráca rodiny a školy hlavne v jednotnom postupe pri adaptácii

•   Podpora rodinného pôsobenia v pozitívnom pohľade na pobyt dieťaťa v materskej   škole.

 

 

 • 2.9. - 4.9. deti budú prijímané najviac na tri hodiny /dohodnete si čas s pani učiteľkou.
 • od 7.9. bude pobyt detí predlžovaný podľa adaptačnej schopnosti dieťaťa          a v záujme jeho zdravia. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti, bude adaptácia prebiehať v kratších časových úsekoch /2-3h/
 • pri nástupe obdržíte pokyny na platby /školné, stravné/

Veľmi nás mrzí, že musíme kontakt s Vami obmedziť na minimum, komunikovať budeme formou e-mailu:

 1. trieda „Motýle“: msgolianovamotyle@gmail.com
 2. trieda „Včielky“: msgolianovavcielky@gmail.com
 3. trieda „Lienky“: msgolianovalienky@gmail.com

Aby sa nástup Vášho drobca do MŠ vydaril čo najlepšie, snažte sa ho na tento krok vopred pripraviť.

Aj keď je nástup do materskej školy neraz zaťažkávajúcou skúškou a dieťa i rodičia si dosť vytrpia, všetky deti si skôr či neskôr zvyknú a ani sa nenazdáte a budete riešiť nástup do základnej školy.

Tešíme sa na Vás a veríme , že spolu to zvládneme a želáme veľa úspechov v materskej škole.