OPATRENIA COVID-19

 

Od 3.5.2021 sa menia pravidlá :

 Zákonní zástupcovia detí sa  pri sprevádzaní  detí do a z   materskej  školy nemusia preukazovať 7 dňovým  negatívnym  testom  na  ochorenie Covid 19, teda vstup do  materskej  školy je bez  testu .Vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia:

 • dezinfekcia rúk, 
 • dodržiavať 2m odstup
 • vstup do areálu s rúškom, vstup do budovy respirátorom
 • v šatni max. 2 rodičia dve deti  
 • Dieťa má 2ks rúšok v skrinke počas pobytu v materskej škole 

 

INFORMÁCIA k 8.3.2021

 

Zriaďovateľ mesto Nitra  obnovuje prevádzku materských škôl od 8.3.2021 Obnova prevádzky MŠ od 8.3.2021.pdf (1000472) podľa rozhodnutia ministra,18917 rozhodnutie ministra.pdf  (160047). Kapacita našej materskej školy momentálne umožňuje zabezpečiť prezenčné

vzdelávanie väčšiemu počtu detí, ako sú tie, ktorých  zákonní  zástupcovia     vykonávajú prácu  prezenčne,teda od 8.3.2021 aj pre  deti, ktorých  zákonní zástupcovia nevykonávajú  prácu  na pracovisku a aj pre ostatné deti          

Potrebné dokumenty:

 -zákonný zástupca dieťaťa  sa preukazuje negatívnym testom  na ochorenie         COVID  19, 

  -čestným prehlásením                                                                                      - pracujúci rodičia sa preukazujú potvrdením od zamestnávateľa

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA

 

ak sa epidemiologická situácia nezhorší, otváranie MŠ je naplánované na 1.3.2021

 

Potrebné dokumenty:

 

 •  Zákonný zástupca dieťaťa  sa preukazuje negatívnym testom  na ochorenie  COVID  19,

každých  7  dní alebo sa preukáže  výnimkou, pre ktorú nemusí absolvovať test na COVID 19. 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, veľmi nás mrzí, že sa ešte nemôžeme stretnúť, alena základe odporučenia krízového štábu mesta Nitry z 5.2.2021,Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č. 62 z 6.2 2021 a zaradenia  mesta ÚVZ podľa platného Covid automatu do čiernej zóny sa školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra od 15.2. - 19.2. 2021 NEOTVÁRAJu okrem MŠ a ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. O všetkých zmenách Vás budeme ďalej priebežne  informovať

 

 5.2.2021 POZOR!   NOVÁ INFORMÁCIA!

Vážení rodičia, mrzí nás, že opäť vznikla nová situácia,no na základe zasadnutia krízového štábu Mesta Nitra zo dňa 5.2.2021 Vám oznamujeme, že nástup detí do MŠ sa ruší ! Dôvod: Mesto Nitra sa na základe odporúčaní krízového štábu rozhodlo, že materské školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Nitry sa neotvoria. Prosíme Vás sledujte stránku našej MŠ, priebežne Vás budeme informovať ako ďalej.

 

04.02. 2021

Oznamujeme rodičom, že  naša  materská škola bude  mať  obnovenú prevádzku  od 9.2.2021 utorok

 • Podmienkou dochádzky prihláseného dieťaťa je  pretestovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý bude dieťa do  materskej školy privádzať aj preberať z materskej  školy. 

 • Platnosť  testov zákonných zástupcov platí  sedem kalendárnych  dní pokiaľ bude Mesto  Nitra  v čiernej  a červenej  fáze  COVID  Automatu.

 •  Zákonným  zástupcom, ktorí prekonali ochorenie  COVID -19 platí potvrdenie o prekonaní  ochorenia COVID  -19   90 dní od pozitívneho  testovania.  

 • Prevádzka  je zabezpečená  štandardne  od 6.30 do 16. 00 hod.  každá trieda  samostatne  podľa zadelenia detí do kmeňových tried .

 • Dieťa  potrebuje dve rúška, predbežne  do konca februára  bude pobyt dieťaťa  v interiéri  materskej  školy s rúškom. 

 • Naďalej platia všetky protiepidemiologické nariadenia a pravidlá.

 • Dezinfekcia pred  vstupom do  materskej  školy.

 • Dodržovať  dvojmetrový  odstup  pred vstupom do  materskej školy.

 •  

 • Zákonný zástupca dieťaťa v deň nástupu dieťaťa podpíše  vyhlásenie o bezinfekčnosti  a čestné prehlásenie, že je pretestovaný.

 • Prosíme všetkých rodičov, aby pristupovali k všetkým protiepidemiologickým nariadeniam a pravidlám, zodpovedne,  aby  denne sledovali  zdravotný stav svojho dieťaťa aj zdravotnú situáciu v rodine a včas  nás  informovali o zmene zdravotného stavu dieťaťa. Pri akýchkoľvek príznakoch choroby  Covid  -19 kontaktovali svojho lekára.    


29.1.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva  materské školy zostávajú aj naďalej zatvorená

až do odvolania.

 

14.1.2021

OZNAM

 Vzhľadom na vážnosť situácie zostávajú materské školy uzatvorené do 29.1.2021.

 Pracujú v režime ako doposiaľ:
 MŠ Párovská ,MŠ Ľ.Okánika,MŠ Čajkovského.

 Ak spadáte do kategórie “kritická infraštruktúra” podľa vyhlášky RUVZ  a
 potrebujete umiestniť dieťa do MŠ kontaktujte triednu učiteľku.

  kolektív MŠ

 

Oznam

Dočasné prerušenie prevádzky materskej školy

Mesto Nitra ako zriaďovateľ materských škôl na základe Vyhlášky RÚVZ,
ktorou sa nariaďuje
opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra účinnej od
05.01.20201 dočastne prerušuje prevádzku materských škôl
od 11.01.2021 do odvolania, okrem materských škôl, ktoré budú v
prevádzke v zmysle §2 ods. 2 uvedenej vyhlášky .

Prevádzku budú zabezpečovať "

MŠ Čajkovkého 3 Nitra
MŠ Ľudovíta Okánika 6 Nitra
MŠ Párovská 36 Nitra

 

USMERNENIE    OD   2.11.   AŽ DO ODVOLANIA

Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam má v čase riadnej prevádzky materskej školy riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

Prosíme rodičov o posúdenie a náhlásenie vášho rozhodnutia,ďakujeme

Pokyny od 2.11.2020 do odvolania:

 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia.ćiže ak  zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva dieťa v povinnej 10-dňovej izolácii.
 2. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy  až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. b) Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný
 3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy .Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.
 4.  Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o dezinfekčnosti uvedené v prílohe  tohto usmernenia./V prípade ak si neviete vyhlásenie stiahnuť,vyplníte ho ráno pri odovzdaní dieťaťa.
 5. Pri vstupe naďalej platí povinnosť nosenia rúška ,dezinfekcia rúk /zákonný zástupca/

Dieťa počas pobytu v MŠ už rúško mať nemusí

 

Prosíme rodičov, aby všetky zmeny ohľadom dochádzky dieťaťa do MŠ nahlasovali telefonicky

Kontakt 037/7720037

 

                                                                                                Ďakujeme za pochopenie, kolektív MŠ

 

 

 

 

Milí rodičia,nakoľko sa v týchto dňoch zhoršila pandemická situácia, nebudeme v našej materskej škole nič podceňovať. Prosím rešpektujte nasledovné usmernenia (platné od 26.10, do odvolania):


1. V zmysle ochrany detí, zamestnancov ale aj Vás rodičov budú mať deti v triedach prekryté horné dýchacie cesty- rúško.

Poprosíme Vás:

- podpísať deťom rúško (aspoň iniciálky), dať deťom  náhradné rúško do čistého vrecka (1ks) - označiť "čisté". Ak bude rúško jednorázové, budeme ho po použití hádzať do koša.

- z dôvodu lepšieho odkladania rúška počas stravovania detí poprosíme aby ste deťom dávali tepláky, šaty  s vreckami- aby mali deti možnosť odložiť si rúško do vrecka. Chceme tak zabrániť, aby neboli rúška pohodené po stole, aby si ich deti nepomiešali.

- prosíme upozornite aj vy svoje deti na potrebu mať rúško v triede, vonku- aby neochoreli oni, ich kamaráti, pani učiteľky, upratovačky, vy rodičia. a tým predídeme zatvoreniu MŠ z dôvodu ochorenia na COVID.

- počas odpočinku deti rúško nemusia mať, budú si ho v postielke odkladať pod vankúš.2. Budova už nebude ráno, poobede otvorená. Pani upratovačky vás budú púšťať, do budovy MŠ budete vstupovať po jednom- vždy len jeden rodič v príslušnej šatni.Ak nám počasie dovolí budeme vonku. Prosíme aby privádzal/odvádzal dieťa do/z MŠ vždy ten jeden rodič. Poprosíme v tejto situácii, aby ste zvážili aj splnomocnené osoby, a aj či je potrebné aby Vás doprevádzali súrodenci detí- neohrozujte ich zdravie!.  V budove MŠ sa zbytočne dlho nezdržiavajte,

Odporúčame tým rodičom, ktorí nosili deti do MŠ pred ôsmou, aby chodili skôrj. Nakoľko  v tomto čase chodilo do jednotlivých tried viac detí,aby sme deti sithli prebrať do 8,00h .


3. Jesenné prázdniny sa zmenili- nebudú v dňoch 29.10. - 30.10., ale v dňoch 30.10.-2.11. a 6.11.-9.11..  Zvážte a oznámte potrebu MŠ

Pani učiteľky od Vás zistia aj ostatné dni, kedy sa majú uskutočniť prázdniny a podľa záujmu sa rozhodne, či bude MŠ otvorená v tieto dni a v akom režime

Prosíme Vás aby ste k situácii pristupovali zodpovedne, zvážili všetky riziká, dodržiavali R – O – R, nenosili do MŠ choré deti (aj začínajúca nádcha je choroba)

 

                   

OPATRENIA PLATNÉ OD 2.9.2020 NA OCHRANU DETÍ, RODIČOV A ZAMESTNANCOV  MŠ

 

 

                                                1.      DEZINFIKUJ SI PRI VSTUPE RUKY

                      

                                                         2.       DODRŽUJ ODSTUPY

                                            

                                                         3.       V BUDOVE SA ZDRŽ MAX.10 MIN

                                            

                                                   4.      VSTUPUJ LEN S RÚŠKOM

                                         

                                                     5.      AK SI CHORÝ, NECHOĎ DO ŠKÔLKY