Základné údaje

 

 

 

Názov školy:

Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra
Adresa školy: Golianova 1, 949 01 Nitra
Telefónne číslo: 037/7720037
E-mail a web: msgolianova@smsnitra.sk
  www.msgolianova.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Nitra, MsÚ Nitra - Štefánikova 60, 94901 Nitra

 

Personálne obsadenie školy:

Poverená riaditeľka MŠ Katarína Osifová
učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: Mgr. Silvia Fulupová
triedna učiteľka 1. triedy Marta Rebrošová
učiteľka 1. triedy Katarína Osifová, poverená riaditeľka školy
triedna učiteľka 2. triedy Andrea Čeriová
učiteľka 2. triedy Judita Vargová
triedna učiteľka 3. triedy Ľubka Gajdošová
učiteľka 3. triedy Mgr. Silvia Fulopová
Vedúca školského stravovania Iveta Šodelová 

 

Údaje o Rade školy 
Funkčné obdobie od 5.11.2016 do 4.11.2020 
Predseda                                   Ing. Miriam Horníková -  zástupca rodičov
Podpredseda Mgr. Peter KunaPhD. - zástupca rodičov
Členovia Ing. Martina Vondráková - zástupca rodičov
  Ľubica Gajdošová - pedagogický zamestnanec
  Anna Skřivánová - nepedagogický zamestnanec
  Ing. Anton Letko - delegovaný z MZ
  Jozef Slíž - delegovaný z MZ