Základné údaje

 

 

 

Názov školy:

Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra
Adresa školy: Golianova 1, 949 01 Nitra
Telefónne číslo: 037/7720037
E-mail a web: msgolianova@smsnitra.sk
  www.msgolianova.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Nitra, MsÚ Nitra - Štefánikova 60, 94901 Nitra

 

Personálne obsadenie školy:

Poverená riaditeľka MŠ Katarína Osifová
učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: Mgr. Silvia Fulopová
triedna učiteľka 1. triedy Andrea Čeriová
učiteľka 1. triedy Katarína Osifová
triedna učiteľka 2. triedy Mgr.Silvia Fulopová
učiteľka 2. triedy Lubica Gajdošová
triedna učiteľka 3. triedy Marta Rebrošová
učiteľka 3. triedy Judita Vargová
Vedúca školského stravovania Silvia Šelingerová

 

Údaje o Rade školy 
Funkčné obdobie od 5.11.2020 do 4.11.2024 
Predseda                                    Lubica Gajdošová
Podpredseda  Mgr.Roman Demeter
Členovia  Mgr.Zuzana Bašková
   Mgr.Zuzana Piterková
   Anna Škrivánková
  Ing. Anton Letko - delegovaný z MZ
  Jozef Slíž - delegovaný z MZ