Základné údaje

 

 

 

Názov školy:

Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra
Adresa školy: Golianova 1, 949 01 Nitra
Telefónne číslo: 037/7720037
E-mail a web: msgolianova@smsnitra.sk
  www.msgolianova.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Nitra, MsÚ Nitra - Štefánikova 60, 94901 Nitra

 

Personálne obsadenie školy:

Poverená riaditeľka MŠ Katarína Osifová
učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky: Mgr. Silvia Fulupová
triedna učiteľka 1. triedy Marta Rebrošová
učiteľka 1. triedy Katarína Osifová, poverená riaditeľka školy
triedna učiteľka 2. triedy Andrea Čeriová
učiteľka 2. triedy Judita Vargová
triedna učiteľka 3. triedy Ľubka Gajdošová
učiteľka 3. triedy Mgr. Silvia Fulopová
Vedúca školského stravovania Iveta Šodelová 

 

Údaje o Rade školy 
Funkčné obdobie od 5.11.2020 do 4.11.2024 
Predseda                                    Lubica Gajdošová
Podpredseda Mgr.Peter Kuna
Členovia Mgr.Zuzana Bašková
  Mgr.Zuzana Piterková
         Anna Škrivánková
  Ing. Anton Letko - delegovaný z MZ
  Jozef Slíž - delegovaný z MZ