MESAČNÝ POPLATOK ZA MŠ

 

POZOR! Najnovšie  zmeny platby  príspevku na úhradu poplatkov MŠ - t.j.deti, ktoré platia 65 eur / mesiac sa mení na 20 eur za mesiac. Podrobnejšie čítajte vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Nitry:

Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 )

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,           § 116 ods. 6, § 140  ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

 

sa uznieslo

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov               a nákladov v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

 

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

 

§ 2

Školy

 

1. Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

 

1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole:

 

Forma štúdia

Týždenná  hodinová dotácia

(počet hodín v týždni)

Úhrada v €

Individuálna forma štúdia

Základné štúdium                     

1,5 vyučovacej hodiny nástroja

15

 

1 vyučovacia hodina nástroja

10

Nepovinný predmet                  

0,5 vyučovacej hodiny nástroja

10

 

1 vyučovacia hodina nástroja

15

Štúdium pre dospelých – ŠPD

 

Študenti do 25 rokov

1,5 vyučovacej hodiny nástroja

15

 

1 vyučovacia hodina nástroja

10

Dospelá osoba nad 25 rokov

1,5 vyučovacej hodiny nástroja

50

 

1 vyučovacia hodina nástroja

40

Skupinová forma štúdia

Prípravné štúdium  v materskej škole            

2 vyučovacie hodiny

5

Prípravné štúdium

1 vyučovacia  hodina  nástroja

+ hudobná náuka

10

Zborový spev - samostatný  predmet    

3 vyučovacie hodiny

10

Počítačová grafika  - samostatný predmet                   

2 vyučovacie hodiny

10

ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:

 

Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický 

3 vyučovacie hodiny

10

Štúdium pre dospelých – ŠPD

 

 

Študenti do 25 rokov

3 vyučovacie hodiny

10

Dospelá osoba nad 25 rokov

3 vyučovacie hodiny

30

 

1.2. Mesto  ako  zriaďovateľ  rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov   spojených  so   štúdiom  v  ZUŠ,  ak   plnoletý   žiak   alebo  zákonný   zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

2. Materské školy

 

2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou  a  vzdelávaním…………………… 20,00 €.

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku[1] tým nie sú dotknuté.

 

2.2. Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

 

§ 3

Školské výchovno–vzdelávacie zariadenia

 

1. Centrá voľného času

 

1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času:

 

Finančná náročnosť záujmového útvaru (ZÚ)

Týždenná hodinová dotácia

( počet hodín v týždni )

Úhrada v €

ZÚ 1A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  a špecifickým zameraním

4

6,00

ZÚ 1B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  a špecifickým zameraním

4

5,00

ZÚ 2A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  a špecifickým zameraním

3

4,50

ZÚ 2B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  a špecifickým zameraním

3

4,00

ZÚ 3 - ZÚ so strednou finančnou náročnosťou a špecifickým zameraním

2

3,50

ZÚ 4 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou      a špecifickým zameraním

2

2,50

ZÚ 5 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou       a špecifickým zameraním

2

2,00

6 - Kluby rekreačných činností

nepravidelne počas školského roka, prázdnin formou podujatí, letných kurzov, letných škôl 1-3 hodiny denne

3,00

7 - Otvorené kluby

voľnejšia forma klubových stretnutí 1x mesačne 4 hodiny mesačne

2,00

8(a) Prevencia závislostí

pravidelná prednášková činnosť pre žiakov ZŠ mesta Nitry 7 hodín/týždeň

0,00

8(b) Žiacky parlament

koordinácia výchovnej činnosti a prednášková činnosť pre členov žiackych školských rád ZŠ mesta Nitry

0,00

 

 

1.1.1 Špecifikácie jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ) sú uverejnené na webových stránkach CVČ.

 

1.1.2 Mesto ako  zriaďovateľ  rozhoduje o  znížení  alebo  odpustení  príspevku   na  čiastočnú úhradu  nákladov  spojených s činnosťou CVČ, ak plnoletý žiak alebo zákonný  zástupca neplnoletého  žiaka  o to  písomne  požiada  a predloží  doklad  o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej  núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

  

1.1.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky centra voľného času, uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak pomernú časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas ktorých nebola prerušená prevádzka.

 

2. Školský klub detí pri základných školách

 

2.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základných školách:

      

Žiak v ŠKD

Úhrada v €

1 žiak

7% životného minima plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo

 

2.1.1 Riaditeľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou ŠKD, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

2.2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základných školách počas školských prázdnin:

 

Žiak v ŠKD

Úhrada v €

1 žiak

80

           

2.2.1 V prípade, že dieťa nebude navštevovať celý mesiac, je možná platba alikvotnej časti z celkovej sumy, najmenej však za 1 týždeň, t. j. 20  €.    

2.2.2 Školský klub detí počas školských prázdnin je v prevádzke v čase od 6,00 h do 18,00 h. Čas prevádzky si môže škola upraviť prevádzkovým poriadkom ŠKD, minimálne na 8 hodín denne.

2.2.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky školského klubu detí, uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas ktorých nebola prerušená prevádzka.

 

§ 4

 

Školské účelové zariadenie

 

1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách

 

Školská  jedáleň, ktorej  zriaďovateľom je Mesto  Nitra,  poskytuje  stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre:

                      a) deti materských škôl,

                      b) žiakov základných škôl,

                      c) zamestnancov škôl a školských zariadení,

                                    d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva

 

1.1. Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na nákup  potravín na  jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, zamestnancov škôl a iné fyzické osoby

 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9  a § 141 ods. 5 školského zákona:

 

1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a  iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú  v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.

 

1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.

1.2.  Určenie  výšky  príspevku na  úhradu  nákladov na  nákup  potravín na jedno  jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie:

Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra s rozvozom na:

 

a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra –  pre žiakov ZŠ a MŠ

b) ZŠS pri ZŠ Topoľová 8, Nitra  – pre žiakov ZŠ a MŠ

 

V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre každý druh diéty ( šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 5 stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní na iný typ diéty, zostáva naďalej v platnosti možnosť nosiť si diétne jedlo do všetkých školských jedální na ohriatie.

ZŠS pri ZŠ Krčméryho môže zabezpečiť prípravu diétnej stravy aj pre stravníkov mimo bodu 1.2  písm.  a),  b),  pričom  v danom  prípade  je  rozvoz  stravy  zabezpečený  individuálne  na  základe dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka.

 

1.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ  SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.

 

1.3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl a žiakov základných škôl je 1,20 Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:

 

1.3.1 na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Ak dieťa v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a  sumou stanovenou finančným pásmom;

 

1.3.2  na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima plnoletej fyzickej osoby, za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant);

 

1.3.3 na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň, v ktorom sa zúčastní vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom;

 

1.3.4  na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima plnoletej fyzickej osoby, za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed;

 

1.3.5 zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí. Zriaďovateľ pri materských školách a štatutár pri základných školách vyplatí dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu na základe evidencie dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy. Pokiaľ školská jedáleň uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.

 

1.4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských školách, žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni takto:

 

1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri:

 

materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne

-  základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne

 

1.4.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:

 

-  ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci

-  ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

 

1.4.3 Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom skutočných režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na výrobu jedného hlavného jedla (obed) v školských jedálňach pri materských a základných školách.     

 

1.5 Podmienky a spôsob  úhrady  za  stravovanie, režijné  náklady a dotácie  v školskej jedálni 

pri  materských školách a základných školách

 

1.5.1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:

 

-   bezhotovostným bankovým prevodom

-   poštovou poukážkou

 

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie.

 

1.5.2  Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny. Zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

1.5.3 Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.

 

1.5.4 Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

 

1.5.5  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok  na  úhradu  režijných  nákladov  sa  pripočíta  k sume  vypočítanej  za  náklady  na potraviny.

1.5.6  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady:

Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia a údržby toho zariadenia školského stravovania pri  ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, kde má zákonný zástupca žiaka.

 

1.5.7 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek jednotlivých ZŠS pri MŠ                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

 

1.5.8  Finančný preddavok na stravovanie:

Finančný preddavok na stravovanie vo výške 30 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako preddavok na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia. Preddavok bude vyúčtovaný po skončení školského roka.

 

1.5.9. Termíny  a  spôsoby  platby  za  stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej  jedálni  pri materských školách a základných školách sú určené v Usmernení k spôsobom platby za  stravovanie, režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri materských školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, platnom od 1.9.2019, vydanom Odborom školstva mládeže a športu Mestského úradu v Nitre.

 

§ 5

Kontrolná činnosť

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:

  1. Útvar hlavného kontrolóra MsÚ v Nitre
  2. Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre

 

§ 6

Záverečné ustanovenie

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry dňa  27.06.2019  uznesením              č. 212/2019-MZ  a toto  VZN  nadobúda  účinnosť  15 –tym  dňom  od  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  Mesta Nitry t. j. 23.07.2019.

 

2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8 a dodatku č.9.

 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 05.09.2019 Uznesením č. 265/2019-MZ a nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 27.09.2019.

 

4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 29.06.2020 Uznesením č. 153/2020-MZ a nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 18.07.2020.

 

5. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 12.11.2020 Uznesením č. 267/2020-MZ a nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 10.12.2020 okrem § 2 Školy,  bod 2. Materské školy bodu 2.1. , ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.01.2021.

 

 

            Marek Hattas, v. r.                                                                      Ján Odzgan, v. r. 

          primátor mesta Nitry                                                        prednosta Mestského úradu v Nitre[1] § 28 ods. 6, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

 

MILÍ RODIČIA,

POZOR !!!!!!!!  ZMENA ČÍSLA ÚČTU / platba mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ/

Na toto číslo účtu SK17 0900 0000 0051 6204 8309 budete od septembra /2019  posielať poplatok za pobyt deti v MŠ.

 Povinne do poznámky rodič napíše MENO DIEŤAŤA!!

Variabilný symbol bude rodičovi pridelený MŠ !!

Mesačný poplatok  na jedno dieťa činí nasledovne:

Deti do 3 rokov 50 Eur  /trvalý pobyt Nitra/.

Deti od 3 rokov 20 Eur  /trvalý pobyt Nitra/.

Deti od 3 rokov s trvalým pobytom mimo mesta Nitry 65 Eur.

Predškoláci mesačný poplatok  za pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádzajú!!!

Žiadame všetkých rodičov, aby si ihneď zrušili doterajšie trvalé príkazy /14 Eur/.

Od septembra 2019 sa už rodič nebude preukazovať s dokladom o úhrade mesačného poplatku za MŠ, nakoľko si platby riaditeľ školy skontroluje na účte, ktorý mu bude sprístupnený!! Platbu je nutné do 10. dňa v mesiaci uhradiť!!

                             Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno –

vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,

§ 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

                                                 § 1   Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

a nákladov v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských

školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných

školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje

MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

Materské školy:

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom

v meste Nitra

do 3 rokov 50Eur

od 3 rokov 20 Eur

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom

mimo mesta Nitra

65 Eur

10% z dofinancovania mesta z ostatných príjmov na žiaka za predchádzajúci rok, minimálne však vo výške 10% životného minima plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti

zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na

verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým

pobytom v meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá od zmeny životného

minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 10%, zaokrúhlene na celé číslo.