MESAČNÝ POPLATOK ZA MŠ

 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 )

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,           § 116 ods. 6, § 140  ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

sa uznieslo

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov      v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

                                                                       Materské školy

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou  a  vzdelávaním…………… 20,00 €.

 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

 

 

 


 

 

      

2.2