ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

Materská škola, Golianova 1, Nitra

 

Názov dokumentu : Školský poriadok

 

Platnosť dokumentu od : 1.9.2022

 

Predkladá: Katarína Osifová, riaditeľka

 

 

Zriaďovateľ: Mesto Nitra

 

Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke materskej školy:

 

Mesto Nitra schvaľuje – neschvaľuje prevádzku Materskej školy, Golianova1, Nitra

 

Od 6,30h do 16,30h

 

 

 

                                                                           PaedDr.Mária Orságová

                                                                      vedúca

                                                                              odboru školstva, mládeže a športu

 

                                                                            

 

Nitra dňa:

Materská škola, Golianová 1, Nitra

 

Školský poriadok

 

 

 

Školský poriadok MŠ Golianova 1 Nitra vydáv riaditeľka materskej školy po prerokovaní

 

 

 

 

 

 

so zriaďovateľom dňa:

 

 

V pedagogickej rade prerokovaný dňa :

25.8.2022

S radou školy prerokovaný dňa:

 

Platnosť od:

1.9.2022

Platnosť ukončená:

 

Schválený riaditeľkou materskej školy

Katarínou Osifovou

 

 

 

Materská škola,  Golianova 1 Nitra

ŠKOLSKÝ PORIADOK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Školský poriadok MŠ Golianova 1, Nitra  je vypracovaný v súlade so:

 • Zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon  č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákonom  NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

            a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

 • Zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

           a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

           Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 541/202   Z. z.  o materskej škole,

 • Zákonom  NR SR č.138 /2019 a vyhláškou  361/2019 o vzdelávaní  v profesijnom

            rozvoji   o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a

            doplnení niektorých zákonov

 

 • Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 8/2019 o výške

            príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-

            vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v 

             školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

 • Pracovným poriadkom zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

            Mesto Nitra.

 • Organizačným poriadkom Materskej školy, Golianova 1, Nitra.
 • Prevádzkovým poriadok Materskej školy, Golianova 1, Nitra.
 • Internými smernicami  MŠ Golianova 1, Nitra .
 • Pandemickým plánom školy

 

S prihliadnutím na špecifické podmienky  MŠ Golianova 1, Nitra .

 

 Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Zriaďovateľ :

Mesto Nitra, Štefánikova Tr. 60, 950 06 Nitra

Názov zariadenia :

Materská škola

Adresa sídla zariadenia:

Golianova 1 , 949 01 Nitra

Kontakty:

Telefónny kontakt 

037/ 77 200 37

e-mail :

msgolianova@smsnitra.sk

Webové sídlo:

www.msgolianova .sk

Riaditeľka MŠ

Katarína Osifová

 Komunikácia tried

I.trieda – msgolianovamotyle@gmail.com

 II.trieda-msgolianovavcielky@gmail.com

 III.trieda –msgolianovalienky@gmail.com

 

 

 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY :

 

Materská škola Golianova 1, Nitra 949 01 Nitra zabezpečuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovnou starostlivosťou bez  vlastnej právnej subjektivity v pôsobení Mesta - Nitry. Zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predprimárnej výchovy je príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku ( podľa vyhlášky 541/2021  o materskej škole).  Materskú školu riadi riaditeľ materskej školy, ktorého do funkcie vymenúva a  z funkcie odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh Rady školy pri MŠ Golianova1 Nitra.

Materská škola je 3-triedna. Kapacita školy umožňuje prijať max. 58 detí v zmysle platného prevádzkového poriadku schváleného RÚVZ v Nitre.

 S deťmi pracuje 6 kvalifikovaných učiteliek. MŠ poskytuje celodennú aj poldennú výchovno vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. Taktiež deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 Poskytuje povinné  predprimárne vzdelávanie,  ktoré získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Materská škola podporuje osobnostný  rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 Rozdelenie detí do tried a vekové zloženie  tried je výlučne v  kompetencii riaditeľky školy. Rozdelenie a zloženie tried našej materskej školy je spravidla podľa veku detí a možnosti naplnenosti tried.

 

 Materská škola je umiestnená v účelovej budove. V prízemí budovy sa nachádzajú dve triedy a na poschodí jedna trieda. Jedna trieda /1. tr./ má vlastnú šatňu, druhá trieda /2. tr./ na prízemí, má spoločnú šatňu s treťou triedou . Obidve triedy na prízemí majú spoločnú umyváreň s časovým oddelením. Trieda na poschodí má vlastnú umyváreň. Na prvom poschodí sa nachádzajú tri spálne pre 1.2 a 3. triedu. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06,30 hod do 16,30 hod. Cez letné prázdniny je prevádzka tiež v čase od 6,30 do 16,30 hod. Prevádzka bola prerokovaná s rodičmi.

 

Zameranie školy .

Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavé očká,,.  vypracovaného v súlade so ŠVP. Koncepcia je zameraná v oblastiach:

 

1. Upevňovanie a starostlivosť o zdravie detí a osvojovanie si zdravého životného štýlu.

 

2. Vštepovať deťom environmentálne a ekologické cítenie a vzťah k prostrediu v ktorom žijeme. Viesť ich k zodpovednému konaniu voči prírode. Pochopiť dôležitosť životného prostredia a jeho ochranu. K tomuto zameraniu využívame rôzne edukačné aktivity ktoré podčiarkujú spojitosť dieťaťa s prírodou. Utvárať v deťoch pocit zodpovednosti za životné prostredie.   Poskytnúť priamy kontakt s prírodou a vnímať ju všetkými zmyslami, nechať ich zažívať prírodu, ako priestor pre poznávanie, hry a relaxáciu.

 

 

3. Rozvíjanie pozitívnych prvkov osobnosti, utváranie základov prosociálneho cítenia, ľudských hodnôt aj prostredníctvom ľudových tradícii, aby nestratili našu identitu a vážili si naše kultúrne dedičstvo. Rozvojom kritického myslenia utvárať pozitívne medziľudské vzťahy, rozvíjať a osvojovať zručnosti sociálnej komunikácie. Pripraviť ich na život v slobodnej spoločnosti, rôznych národnostných a etnických skupinách. V rámci regionálnej výchovy viesť deti k poznaniu histórie a súčasnosti mesta v ktorom žijú.

 

 

 

II. PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY :

 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Riaditeľka a učiteľky sa striedajú v týždenných intervaloch.

Pracovný úväzok pedagogického personálu je 37,5 h. týždenne. Z toho úväzok riaditeľky je 17 hod. a učiteliek 28 hod. týždenne priamej práce s deťmi.

V MŠ pracuje päť prevádzkových zamestnancov . Dve upratovačky na 100 % úväzok a

V ZŠS pracujú tri kuchárky na 100 % úväzok .

 

Riaditeľka školy:   Katarína  Osifová

 

Konzultačné hodiny :  od 11,30 do 12,30 hod.

po dohode s vedením školy aj v inom pracovnom čase

 

 

Vedúca  zariadenia školského stravovania :  Silvia Šelingerová

 

Konzultačné hodiny :   od 8,00 do 15,00 hod.  v stredu ostatné dni spravidla telefonicky

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na plenárnej schôdzi RZ.

 

Poverená zástupkyňa školy: Mgr. Silvia Fȕlopová

 

Triedy:

 

Rozdelenie do tried podľa potrieb školy: Katarína Osifová, Marta Rebrošová,  Andrea Čeriová, Judita Vargová, Mgr.Silvia Fulopová ,Ľubica Gajdošová

 

1. trieda 3-4 ročných detí

2. trieda  4-5 ročných detí:

3. trieda  5-6 ročných detí ,deti PPPV

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

 

Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 12,00h do 12,30h alebo v čase vopred dohodnutom a to bez prítomnosti dieťaťa. Konzultácie sú spravidla ústne, ak však učiteľka opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený triedna učiteľka vyhotoví písomnú formu. Pedagogický zamestnanec okrem konzultácií môže rodičovi odporúčať pedagogickú literatúru, poradne a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

 

Prevádzka počas prázdnin

 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. Deti sa sústreďujú v náhradnej materskej škole určenej zriaďovateľom .

V čase vianočných a jarných prázdnin bude prevádzka MŠ obmedzená na činnosť nižšieho počtu tried, prípadne prerušená na čas, ktorý bude vopred prerokovaná s rodičmi,  

podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku príp. náhradné voľno.

 

Úsporný režim chodu školy:

V prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti hlavne v zimných mesiacoch riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Nadbytok zamestnancov  v takom prípade je riešená náhradným voľnom alebo čerpaním dovolenky. Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o spájaní tried  i počas neprítomnosti učiteliek, z dôvodu vysokej chorobnosti, alebo školení a kontinuálnych vzdelávaní v zmysle zákona 317/2009 o ped. z. Rodičia pred obdobím školských prázdnin môžu písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude obmedzená na zodpovedajúci počet tried. Pokiaľ záujem nepresiahne 25%, prevádzka môže byť z ekonomických dôvodov prerušená (vianočné prázdniny a pod.), zamestnanci MŠ si budú čerpať riadnu dovolenku. Počas väčšej neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. chrípky a pod.), sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, alebo príslušného Úradu verejného zdravotníctva.

Prevádzku materskej školy môže zriaďovateľ dočasne obmedziť alebo prerušiť:

-zo závažných organizačných dôvodov

-z technických dôvodov

-z hygienicko-epidemiologických dôvodov

-na základe nariadenia opatrenia príslušného RUVZ

-na návrh riaditeľa z dôvodov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť detí a zamestnancov

V období školského roka môže riaditeľ  poskytnúť zo závažných organizačných alebo prevádzkových dôvodov päť dní voľna.

Riaditeľka materskej školy môže poskytnúť deťom 5 dní riaditeľského voľna. Z dôvodov organizačných alebo prevádzkových. O tejto skutočnosti informuje zriaďovateľa. V oznámení zriaďovateľovi uvedie dôvody poskytnutia riaditeľského voľna, /§ 150 ods. 5 školského zákona/ V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže riaditeľ školy poskytnúť deťom alebo žiakom viac ako päť dní voľna; počet dní určí ministerstvo školstva.“

 

 

III. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO

       MATERSKEJ ŠKOLY :

Legislatívne vymedzenie:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 a 59a školského zákon č.245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.541/2021 Z.z. o MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma  spravidla dieťa od troch rokov do šiestich  rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Do MŠ sa môžu  prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Avšak môžu byť prijaté, ak sa dajú vytvoriť vhodné materiálne a personálne a iné potrebné podmienky.

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do MŠ závisí od kapacitných možností školy. Prijatie nie je viazané na trvalý pobyt v danom meste, mestskej časti školy.

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie .

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Do MŠ sa deti prijímajú k začiatku školského roka od 1 – 31. mája  príslušného roku,  pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu roka. Miesto a termín zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ spravidla do 1 mája, zároveň zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  Pre  MŠ  Golianova 1 zriaďovateľ  mesto  Nitra určil  spádové oblasti:

Bajzova, Baničova, Bárttayho, Bottova, Cabajská, Cabanova,Čermanské námestie,Červeňova, Čulenova, Dolnočermánska, Elektrárenská, Golianova, H.Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká, Hornočermánska, Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška, Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova, Južná, Kavcova, Kostolná, Košická,Kováikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka,Matičná,M.S.Trnavského,MichalaLuknišaMojmírova,Mudrochova,Murgašova,Nedbalova,Novomestského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolová, Strieborná, Šípková, Šumavská, Šuranská, Švecová, Tajovského, Tehelná, Hany Zelinovej, Urbánková, Veľký Cer, Železničiarska

 

Ostatné podmienky prijímania si určí riaditeľ  po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní ich na webovej stránke školy, www.msgolianova.sk na centrálnej nástenke a vchodových dverách  MŠ. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave, ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  osobne,  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom msgolianovav@smsnitra.sk, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:   elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami predloží vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť na zápis dieťaťa do materskej školy obdrží rodič, alebo zákonný zástupca  priamo  v materskej škole, alebo si ju  môže stiahnuť s webovej  stránky MŠ. Po jej vyplnení rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré obsahuje informáciu o povinnom očkovaní dieťaťa.

Povinné PV môže dieťa  absolvovať aj  individuálnou formou. Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy.  Individuálne vzdelávanie môže  plniť dieťa v prípade, že  jeho  zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole, alebo o to požiada  zákonný zástupca bez udania dôvodu  .

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy, alebo  už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy. Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne až do pominutia dôvodov.  Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať riaditeľa spádovej materskej školy  o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti  priloží písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a  písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými   súhlasmi riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie. Dieťaťu, ktoré

má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov,  pre ktoré došlo k oslobodeniu.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.14 pís. a) zákona o 596/2003 Z.z. o štátnej správe a a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku .   Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna  príslušného kalendárneho roku  V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania  žiadosti. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na  predprimárne vzdelávanie  budú doručované

 • do vlastných rúk - osobné prevzatie,
 • poštovou listovou zásielkou do vlastných rúk 
 •  do elektronickej schránky

  V rozhodnutí o prijatí môže riaditeľ určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo diagnostický pobyt. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas.

 

Riaditeľka  materskej školy ďalej

a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom,  dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie,

b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie napr. Ak dieťa svojím správaním obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní, ak to nenaruší adaptáciu ostatných detí a súhlasia s tým ostatní rodičia triedy.

Pre lepšiu adaptáciu tolerujeme obľúbenú hračku na lehátku. Nedoporučujeme nosiť deťom do materskej školy sladkosti.

Adaptačný pobyt:

Adaptačný pobyt je v súlade s platnou legislatívou v zmysle §5 ods.14 zákona 596/2003Z z a §3 ods.1 vyhlášky 541/2021 Z.z  o MŠ  v znení neskorších predpisov . Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca dieťaťa privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac 4 hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať  materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Deti, ktoré zvládajú prechod z domu do materskej školy nemusia mať určený adaptačný proces s časovým vymedzením. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je dobrá spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami.

 

Adaptačný program MŠ Golianova :

Pre prirodzený prechod dieťaťa z rodinného prostredia a postupné, plynulé zaradenie sa do materskej školy je potrebná  :

•    Úzka spolupráca rodiny a školy hlavne v jednotnom postupe pri adaptácii

•    Podpora rodinného pôsobenia v pozitívnom pohľade na pobyt dieťaťa v materskej     

      škole.

  •    V rozhovoroch a vzájomných konzultáciách s rodičmi získať informácie o

            individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho špecifických návykoch (napr. stravovacích)

            a rituáloch, jeho zdravotnom stave, potrebe spánku, typických prejavoch atď.)

•    Prijať dieťa s úsmevom, radosťou, plnou pozornosťou učiteľky.

•    Vytvoriť pokojnú atmosféru v materskej škole medzi zamestnancami, medzi

      zamestnancami a rodičmi, medzi deťmi navzájom.

•    Pedagogickým a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť dieťaťu

      radosť a uspokojenie jeho prirodzenej túžby byť so svojimi rovesníkmi.

 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravia, môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti v súlade s §5 ods. 14 písm. c zákona č.596/2003 Z .z. rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas, alebo o ukončení dochádzky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 

 

Kritéria prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ po ukončení adaptačného obdobia v MŠ Golianova:

1. Dieťa ani po troch mesiacoch navštevovania materskej školy nie je adaptované na prostredie, triedy, na deti, a režim materskej školy. V triede a pri   výchovno – vzdelávacích  činnostiach - prejavuje časté stavy úzkosti, je plačlivé, nespolupracuje, odmieta stravu, nevie samostatne držať lyžicu, nemá osvojené základné hygienické potreby (pýtanie sa na toaletu, umývanie rúk) pri príchode do MŠ bráni odchodu rodiča a

po jeho odchode je rozrušené.

2. Nezapája sa do činností pod vedením učiteľky, nerešpektuje ju, nespolupracuje, prejavuje známky agresivity voči ostatným deťom, aj voči učiteľkám i zamestnancom MŠ.

    Svojim konaním narúša činnosti ostatných detí a ich zdravie tým, že im fyzicky ubližuje.   

    Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca           

    predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného

    zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa      

    predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi aj vyjadrenie pediatra o možnosti     

    integrácie dieťaťa. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti doklad o zdravotnom    

    stave dieťaťa prípadne ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského   

    poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu,

    pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je

    možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o ukončení

    dochádzky dieťaťa.

  

     

Podmienky na prijatie dieťaťa so ŠVVP .

Do materskej školy možno spolu so zdravými intaktnými deťmi prijať aj deti so ŠVVP. V súlade so školským zákonom sa špeciálnou výchovno – vzdelávacou potrebou rozumie požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia. Uplatnením a realizáciou týchto požiadaviek by sa malo vytvoriť prostredie, ktoré dieťa so ŠVVP nevyhnutne potrebuje na rozvoj schopností, alebo osobnosti tak aby dosiahlo primeraný  stupeň vzdelania a začlenilo sa do spoločnosti. Z hľadiska prijímania detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do materskej školy je dôležité ustanovenie § 28 ods. 13 školského zákona v zmysle, ktorého výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter znevýhodnenia dieťaťa.  O prijatí dieťaťa so ŠVV P rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti  a dorast; ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným znevýhodnením, vyjadrením príslušného odborného lekára.

Naša materská škola nemá vytvorené materiálne ani personálne podmienky na integráciu detí zo zdravotným znevýhodnením. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti zdravotné znevýhodnenie dieťaťa v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, alebo o ukončení dochádzky dieťaťa. V prípade, že sa zdravotné znevýhodnenie prejaví po adaptačnom období dieťaťa materská škola odporučí dieťa na vyšetrenie CPPPaP, ktoré posúdi za akých podmienok môže takéto dieťa ďalej navštevovať našu materskú školu či môže byť dieťa integrované a či škola dokáže tieto podmienky vytvoriť a splniť. V prípade potvrdenia dieťaťa CPPPaP za dieťa s ŠVVP budeme v zmysle platnej legislatívy požadovať asistenta učiteľa, prípadne asistenta dieťaťa. Pokiaľ tieto podmienky nebudeme vedieť zabezpečiť bude dochádzka dieťaťa s ŠVVP do našej materskej školy ukončená.

E) Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič do 15. júna príslušného roku. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdrží, upozorní ústne na možnosť odkladu za účelom rezervovania miesta v materskej škole

Naša materská škola nemá vytvorené materiálne ani personálne podmienky na integráciu detí zo zdravotným znevýhodnením.

 

 

Diagnostický pobyt

Riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania(§ 59 ods.4 zákona  č.245/2008) príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania  z toho dôvodu , že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu znevýhodnenia  

 

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať  o riadne  plnenie spomínanej dennej dochádzky dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä: - choroba, - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy - rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, - náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, - mimoriadne udalosti v rodine,  v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní PPV na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní /víkendy a sviatky sa nepočítajú/.Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie od lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení/bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka/.Dieťa, ktoré neplní PPV potvrdenie od lekára, bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje.Rodič predkladá potvrdenie o bezpríznakovosti.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku…  v prípade , že ide o dieťa, ktoré plní  povinné predprimárne vzdelávanie je táto skutočnosť možná   na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a to v rozsahu  max. 30 dní ročne .

Dochádzka dieťaťa, ktoré plní PPV musí byť pravidelná, zneužívanie ospravedlňovania neprítomnosti dieťaťa zákonným zástupcom nebude tolerované. V prípade opakovaného ospravedlňovania neprítomnosti zákonným zástupcom sa toto bude riešiť v súlade s platným právnym predpisom (osobitný príjemca...).

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže minister školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ upraviť predkladanie požadovaných potvrdení podľa aktuálnej epidemiologickej situácie .

V prípade prerušenia prevádzky školy na základe  zlej  epidemioplogicje situácie    bude plnenie  povinnej PV zabezpečované  triednymi e – mailami  posielaním  aktivít pre PPV a pracovnými listami.

 

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa  považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je vždy predloženie: - písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, - písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a - informovaného súhlas zákonného zástupcu.

 

V § 28a ods. 5 školského zákona sa ustanovila aj možnosť, že zákonný zástupca môže riaditeľa materskej školy požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne vzdelávanie, zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží: - súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a - súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ materskej školy zaznamená skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie.

  

 Riaditeľ materskej školy ďalej

 

rozhoduje o vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého, alebo rozdielneho veku.

a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom,  dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie,

b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie napr. Ak dieťa svojím správaním obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Podľa § 5 ods.(4)e) vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, riaditeľ rozhoduje o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia Školského poriadku zákonným zástupcom, pričom riaditeľ vyhotovuje písomné rozhodnutie. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia  ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca triednej učiteľke, alebo riaditeľke školy dôvod neprítomnosti písomne. Ak zákonný zástupca do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy zo zdravotných dôvodov. Podľa §5 ods. 4e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov: Neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zákonní zástupcovia urobili do termínu určeného riaditeľkou MŠ.  Opakované neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po predchádzajúcom upozornení (ak nebol už uplatnení predchádzajúci dôvod), Opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného, MŠ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu - § 5 ods.3 zákona č. 596/2003 Z. z., Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávania.

 

Riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade, že v zdravotnom  potvrdení dieťaťa bude uvedené, že dieťa neabsolvovalo povinné očkovania podľa § 51 ods.3 zákona  č.  355/2007 Z. z.o ochrane,  podpore a rozvoji  verejného zdravia ( kde sú zodpovední  rodičia resp. Zákonný zástupca dieťaťa  za splnenie očkovacej povinnosti u detí do 18 rokov). Z   tohto dôvodu nie je možné zo strany materskej školy dieťa  do materskej školy neprijať.

 

 

Ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Dochádzka do materskej školy sa ukončuje:

 • absolvovaním povinného predprimárneho vzdelávania
 • na žiadosť rodiča- zákonného zástupcu dieťaťa
 • vydaním rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského poriadku školy.

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Materská škola vydá dieťaťu, ktoré ukončilo predprimárne vzdelávanie osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania .

 

Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ

 a) zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 b) zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

 c) zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

 d) zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1 školského zákona,

e) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista,

 f) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.

 • Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa
 • Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný/diagnostický pobyt
 • Na základe odborného vyjadrenia - odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede MŠ riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.
 • Zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou škole súhlas k spolupráci s príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že škola nemá pedagóga so špeciálno-pedagogickou kvalifikáciou.

Rozhodnutiu o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania predchádza upozornenie zákonného zástupcu riaditeľkou a možnosť prerušenia dochádzky.

 

 

Dochádzka detí do MŠ :

Deti sa do MŠ prijímajú ráno od 6,30 h do 8,00 h a preberajú sa po 14,45 h.

Ak sa zákonný zástupca dohodne s triednou učiteľkou na inom spôsobe dochádzky, je mu to umožnené po dohode príchodu a spôsobu stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa ( počas adaptačného pobytu), zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s učiteľkou a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Rodič dieťa odovzdá triednej učiteľke osobne.

Podľa §24 ods. 9 zákona č.355/2007 Z. z. materská škola je povinná zabezpečiť skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy vykonaním tzv. ranného filtra. Ten zabezpečuje každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka. Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky s možnosťou ohrozenia zdravotného stavu ostatných detí.

V súlade s §7 ods.7 vyhlášky MŠ SR č.541/2021  Z. z. o materskej škole  môže pedagogický zamestnanec odmietnuť prevziať dieťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre prijatie.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do MŠ ak:

-má oči červené, s hnisavým výtokom /,,karpinami,,/

-má bolesti ucha, vyteká mu tekutina a je zaschnutá na ušnici

-má silnú nádchu, vyteká mu hustá skalená tekutina, okolie nosa je červené, podráždené

-má na tvári alebo končatinách zapálené, hnisajúce miesta, chrasty

-má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie, alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

 Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa prevezme. Ak rodič odmietne liečiť choré dieťa, považuje sa to za nedodržanie povinnosti starať sa o dieťa a porušenie jeho základných ľudských práv.

Je neprípustné priniesť do materskej školy dieťa  choré. Lieky, homeopatická a vitamíny v materskej škole nepodávame! Ak dieťa trpí vážnou chorobou alebo alergiou, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie, upozornite na tento fakt tr. učiteľku, aby mu v prípade potreby mohla poskytnúť účinnú pomoc, prípadne odovzdajte balíček prvej pomoci s presnými inštrukciami od lekára- kde je presne definovaný postup pri podávaní lieku. V prípade akejkoľvek zlomeniny /sadra, dlaha, ortéza/ bude dochádzka dieťaťa do materskej školy obmedzená vzhľadom na bezpečnosť samotného dieťaťa a ostatných detí.

 

Na preberanie detí môže zákonný zástupca splnomocniť ďalšie plnoleté osoby.

Ak zákonný zástupca neprevezme dieťa v stanovenom čase ukončenia prevádzky  materskej školy t. j. 16,30 hod učiteľka bude kontaktovať  najskôr rodiča, následne splnomocnené osoby uvedené zákonným zástupcom, z tohto dôvodu je nutné uviesť rozšírené kontakty na starých rodičov, prípadne  iných splnomocnených osôb na preberanie dieťaťa z materskej školy .

Oneskorený príchod rodiča (zákonného zástupcu) evidujú učiteľky v zošite odovzdávania a preberania detí v zbernej triede. Uvedú presný čas, dátum, dôvod oneskoreného príchodu a potvrdenie rodiča podpisom. V prípade, že rodič opakovane oneskorene prichádza prevziať dieťa z MŠ považuje sa to za porušenie školského poriadku a riaditeľ po upozornení môže predčasne ukončiť dieťaťu predprimárne vzdelávanie.

  Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu  tak, že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť. Riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa,  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov  - teda  na žiadosť ani jedného z rodičov neposkytnú hodnotiace stanovisko.  V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa (pričom materská škola rešpektuje skutočnosť, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na právoplatnosť, čím chráni a zabezpečuje práva oprávneného pred suspenzívnymi účinkami riadneho opravného prostriedku – odvolania; uznesenie o predbežnom opatrení sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované )V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.  Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako.

 

Na základe  prípisu  ÚVZ SR   č, 2016-8138/440:1-10A0 zo dňa 29.1. 2016  -  Vydávanie  potvrdení o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa  praktickými lekári starostlivosti o deti a dorast. Potvrdenie od praktického lekára o  zdravotnej spôsobilosti  pre dieťa pred prvým nástupom do MŠ  obsahuje kompletné  údaje o zdravotnej spôsobilosti, obsahuje všetky požadované skutočné údaje o povinnom očkovaní, ako aj uvedenie prípadného ochorenia dieťaťa, ktorého prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt, alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie samotného dieťaťa, alebo ostatných detí v kolektíve. Po  prenosnom, infekčnom, alebo inom ochorení dieťaťa rodič vyplní „Vyhlásenie“  v ktorom vyhlási, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, a že RÚVZ ani lekár praktickej zdravotnej starostlivosti menovanému dieťaťu nenariadil karanténe opatrenie a zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad.  Vyhlásenia  zákonní zástupcovia budú mať pripravené  na triednej nástenke, ktoré podpíšu a spolu s dieťaťom, ktoré prichádza do materskej školy po bežnom ochorení odovzdajú triednej, alebo službukonajúcej učiteľke . 

 

 

Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie oznámi rodič vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je vydané na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ rodič predloží písomné vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia

Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa na stravu:

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14,00 h. hod. v predchádzajúci pracovný deň, telefonicky: 037/7720037.  Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v školskej  jedálni do obedára Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Dieťa ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje rodič v pondelok ráno, najneskôr do 7,15 h.

V zmysle vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovanie je možné podávať stravu prinesenú z domu iba v prípade ak si to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára (lekárske potvrdenie ).V zmysle zákona o potravinách 152/1995§6,ods.4 / do MŠ nesmú byť prinesené potraviny, ktoré nemajú doklad o pôvode.

Dieťa v MŠ ,okrem dieťaťa u ktorého podľa posúdenia lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie odoberá denne desiatu, obed a olovrant, alebo desiatu alebo olovrant a obed //vyhláška 366/2007

 

 

Organizovanie mimoškolských aktivít

 

MŠ môže organizovať ŠVP, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie mimoškolské aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Tento súhlas umožňuje zákonnému zástupcovi porovnať, zvážiť a následne sa rozhodnúť pre účasť alebo neúčasť jeho dieťaťa na určitej aktivite. Rodič je oboznámený s dátumom a priebehom aktivity. Zákonný zástupca je

povinný zabezpečiť vhodné oblečenie, pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa, pred odchodom a po príchode osobne odovzdať a prevziať si dieťa od pedagogického zamestnanca povereného organizačným zabezpečením aktivity. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa ak rodič nedodrží podmienky uvedené v informatívnom súhlase

MŠ organizuje ŠVP, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie mimoškolské aktivity len naplánované v Pláne práce školy.

 

Organizácia športových aktivít:

 

Počas športových aktivít učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotnú aktivitu t.j. dopraví deti, čaká s deťmi na začiatok, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, odprevádza ich na toaletu a pod. V priebehu samotnej aktivity, ktorá je pod vedením lektora zodpovednosť preberá vyučujúci lektor.

 

 Organizovanie   plaveckého  výcviku.

Počas kurzov učiteľka zodpovedá za deti počas prepravy na samotný kurz (tj. cestuje s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im pri vyzliekaní a obliekaní, sušení vlasov, česaní a pod.) Počas športových kurzov je povinná triedna učiteľka zabezpečiť dozor druhou učiteľkou, prípadne nepedagogickou pracovníčkou (upratovačka) alebo inou dospelou osobou. V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, lektori, nakoľko deti sú zaradené do menších skupín. Učiteľka však neodchádza z kurzu, stále dozerá na priebeh.

 

Organizovanie podujatí pre rodičov:

 

Počas vystúpení detí – triednych, školských (besiedky pre rodičov, tvorivé dielne..) sú počas učiteľkami organizovanej časti podujatia zodpovedné za bezpečnosť detí učiteľky.

Po skončení organizovanej časti podujatia, keď si rodičia prevezmú deti od učiteľky (posedenia, hrová činnosť v triede), preberajú zodpovednosť za dieťa rodičia.

Počas tvorivých dielní, športových podujatí, kultúrno-spoločenských podujatí a akcií organizovaných v MŠ sú za deti zodpovední rodičia po ich prevzatí od učiteľky. A to aj v tom prípade, že po skončení akcie zostávajú rodičia s deťmi v budove alebo v areáli materskej školy.

 

 Výlety  a exkurzie:

 

Výlety a exkurzie organizuje škola v zmysle školského zákona §28 ods.10 na základe plánu práce školy. Výlet alebo exkurzia podľa plánu práce školy, môže byť najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci PZ poverený riaditeľom školy zabezpečí prípravu o priebehu aktivít vrátane poučenia zúčastnených o ochrane osôb a deti a ochrane zdravia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorí potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.  Prikladá sa informovaný súhlas rodiča.

Dozor pri nadštandardných aktivitách mimo MŠ vykonávajú učiteľky podľa pokynov riaditeľky MŠ. Dozor môžu vykonávať aj  prevádzkoví zamestnanci poverení riaditeľkou. Poverené učiteľky a prevádzkoví zamestnanci sú povinní dodržať príslušné bezpečností predpisy a dôsledne zabezpečiť odborný dozor.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Riaditeľka písomne ohlási zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity podľa podmienok materskej školy a len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, s písomným súhlasom zriaďovateľa s písomným súhlasom orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode.

 

 

 Krúžková činnosť, záujmové útvary:

 

 V zmysle § 4 odst.9 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009. v materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžková činnosť prebieha len ak je dostatočný záujem zo strany rodičov. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  V zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009  za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor .

V  materskej škole sú prednostne do krúžkov zaraďované 5 - 6 ročné deti .

Krúžok bude realizovaný 1x v týždni v odpoludňajších hodinách externým lektorom, ktorý spĺňa odbornú aj pedagogickú spôsobilosť v zmysle platnej legislatívy. Lektor si deti prevezme z tried od službukonajúcej učiteľky, ktorej po ukončení krúžku deti opätovne odovzdá. Počas krúžkovej činnosti zodpovedá za ich bezpečnosť . Krúžok bude realizovaný s informovaným súhlasom rodičov .

Ostatné podmienky o realizácii krúžku sú dohodnuté v zmluve o prenájme priestorov.

 

Mimoškolské aktivity a záujmové útvary je možné realizovať len ak nie je mimoriadna situácia. Počas zlej epidemiologickej situácie škola neorganizuje žiadne aktivity, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí. Škola má vypracovaný Pandemický plán ,kde sú stanovené základné prevádzkové podmienky v materskej škole  počas epidemiologickej situácie.

 

Na prefotený zdravotný preukaz poistenca dieťaťa je potrebný osobitný súhlas  zákonného zástupcu  na samostatnom tlačive dotknutej osoby.

 

Rodič v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov pri nástupe dieťaťa do zariadenia poskytne súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa v rozsahu zákona. Zákonný zástupca má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.  Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rodič svojím podpisom školského poriadku súhlasí s členstvom v RZ pri MŠ Golianova 1, Nitra. Príspevok RZ je odsúhlasený na plenárnej schôdzi  50,00 € ročne na rodinu. Zúčtovanie výdavkov je prístupné rodičom na požiadanie prostredníctvom pokladníčky RZZ príspevku RZ sa financuje členské za každé dieťa do SZRZ ,potreby pre deti,organizovanie mimoškolských aktivít   a pod. Čerpanie je odsúhlasené na plenárnej schodzi RZ vždy na začiatku školského roka.

Zúčtovanie výdavkov je prístupné rodičom na požiadanie  . Sprístupnená je pokladničná kniha a evidencia príjmových a výdavkových dokladov, blokov, faktúr .

 

 

 

Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia

 

Dieťa má právo na

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

k) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,.

l)dieťa so špec. vých. – vzdel. potrebami má právo na výchovu a vzdelanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienkach, ktoré túto výchovu a vzdelanie umožňujú 

 

Dieťa je povinné

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo

školského zariadenia,

g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

g)ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, lekársky nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine

 

h)neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže žiadať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti./ak má škola podozrenie ,že dieťa bolo choré/ Ak neprítomnosť trvá dlhšie ako tri dni  z dôvodu choroby, predloží rodič potvrdenie od lekára.

Ak dieťa  nie je prítomné 5 a viac dní a nie je choré /napr. trávi čas so starou mamou, dovolenka s rodičmi a pod./ rodič pri návrate dieťaťa do MŠ predkladá vyhlásenie o dezinfekčnosti.

 

- Ak budú rodičia v konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu /napr.  každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť,/

-  riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, a  obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov.

-  v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa

- v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach,  poučí rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať. 

 

 Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prevádzkoví zamestnanci nie sú kompetentní podávať žiadne informácie o deťoch.

 

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy :

-Pravidelne denne sledovat oznam na vchodových dverách a triednych nástenkách .

- Dodržiavať  školský poriadok .

-zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy;

 

-zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,

 

-ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

 

-V zmysle zákona 377/2004 O ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov a na základe Príkazového listu SMŠ č.1/2004 Zákaz fajčenia, je rodič povinný dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte školy vrátane dvora.

 

 Ak si túto povinnosť rodič nesplní, alebo iným závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 

Úhrada príspevkov :

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno –  vzdelávacích zariadeniach 

V zmysle §6 a §11 ods.4 písm.g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5,§49 ods.4,§114 ods.6,§116 ods.6,§140 ods. 9 a ods.10 a § 141 ods.5 a ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.............20,00€

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku tým nie sú dotknuté.

 

V zmysle zákona 245/2008 Z. z.§ 28 ods.7,8 sa príspevok neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,)

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných  prázdnin

c)ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

( za závažné dôvody sa považuje aj prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu nariadenia karanténnych opatrení RUVZ.)

 

 

 Spôsob úhrady príspevku:

 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa materskej školy:

 

-           Bezhotovostným bankovým prevodom (Internet banking, trvalý príkaz, vklad

            na účet)

 

Údaje na platbu mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

Adresát:                     Mesto Nitra

                                    Mestský úrad v Nitre

                                     Štefánikova trieda 60

                                     950 06 Nitra

 

 

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

                                     Číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309

                                     Variabilný symbol: kód školy, poradové číslo dieťaťa,/kód dieťaťa/

                                     mesiac,

                                     Konštantný symbol: 030

 

     Poznámka: rodič napíše meno dieťaťa

 

Údaje pre prijímateľa pri bezhotovostnom bankovom prevode a pri úhrad:

Meno dieťaťa- celé meno- meno, priezvisko dieťaťa, NIE RODIČA

Materská škola- t.j  MŠ Golianova 1 1, NR

 

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, riaditeľka MŠ písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku prostredníctvom zriaďovateľa.

Z dôvodu neuhradenia príspevku (nepreukázaní úhrady) v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách v zriaďovateľskej spôsobnosti Mesta Nitry v znení môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy.

 

  

  Príspevok na stravovanie

      

         Podmienky odhlasovania  prihlasovania dieťaťa na stravu:

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

Telefonicky na tel. č.: 0907 237 707

osobne v ŠJ pri MŠ Golianova 1 Nitra

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. V tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie bez dotácie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

V zmysle vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovanie je možné podávať stravu prinesenú z domu iba v prípade ak si to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára (lekárske potvrdenie ).V zmysle zákona o potravinách 152/1995§6,ods.4 / do MŠ nesmú byť prinesené potraviny, ktoré nemajú doklad o pôvode. – chladnička .Dieťa v MŠ ,okrem dieťaťa u ktorého podľa posúdenia lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie odoberá denne desiatu, obed a olovrant, alebo desiatu alebo olovrant a obed //vyhláška 366/2007

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:                      Desiata: 0,38 €,

                                                                              Obed: 0,90 €,

                                                                              Olovrant: 0,26 €     

                                                                               SPOLU: 1,54 €                                   

Stravník – dieťa plniace PPV – v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na stravu je možné dotáciu poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ  a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), túto  skutočnosť rodič podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Deti ,ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie na stravu :

 

deti v poslednom ročníku MŠ ,ktorých  rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov)

Ak  sa dieťa zúčastní vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu je vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný

 V prípade detí bez bonusu,  ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 

 

 Dotácia na stravu 

 V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí  a dotácia sa poskytuje  :

-V zmysle § 4  ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách  na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej  50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi.

V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi , alebo ktorej príjem  je najviac  vo výške životného  minima

-V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  posledný ročník  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani  jeden člen  domácnosti neuplatnil na toto dieťa  nárok  na sumu daňového zvýhodnenia  na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu  (ďalej len deti bez  daňového  bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Pre rodičov detí poberajúcich dotáciu na stravu platí nasledovné :

 

Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov  veku a plnia  povinné predprimárne  vzdelávanie  a majú nárok  na dotáciu  zákonný zástupca  musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje   daňový  bonus  na dieťa. Je to podmienka  na priznanie dotácie .  Čestné prehlásenie je platné na  celý školský rok .

 Rodič môže čestné prehlásenie zrušiť ak už nemá nárok   uplatniť si dotáciu na stravu . Čestné vyhlásenie „zruší“ tým , že informuje  MŠ, že  si uplatní  daňový bonus, nebude  mať už nárok na dotáciu  na stravu.

 Zodpovednosť za zrušenie  čestného vyhlásenia  a uplatnenie si   daňového  bonusu  na dieťa   je Vašou zodpovednosťou  teda  zodpovednosťou  zákonných zástupcov.   Zrušenie  čestného  vyhlásenia  oznámi rodič písomne.

 

Deti v poslednom ročníku MŠ , ktoré dovŕšili 6 rokov  ak žijú v domácnosti , ktorej členovia si  neuplatnili ,alebo si  nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a v tomto prípade  sa čestné  vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu .

 

 

  Spôsob úhrady príspevok :

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady sa budú uhrádzať do 20. dňa v mesiaci.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie 1,54 €.

 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa   mesačne a to bezhotovostným bankový  prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.  Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na   ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa    po ukončení školského roka rodič oznámi na zápisnom lístku na stravu.

 

 

IV. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY :

Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom  a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu príp. inú zamestnankyňu MŠ

Pri organizovaní činnosti spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí :

 

 1. trieda :  3  -  4 ročné deti
 2. trieda :  4  -  5 ročné deti
 3. trieda : 5 - 6 ročné deti a deti, ktoré pokračujú v plnení povinnej predškolskej dochádzke

 

 

Prevádzka tried schádzanie, rozchádzanie a  preberanie detí.

 

Prevádzka triedy č. 1.

od  6.30 do 16.00 hod.v mesiacoch: 9,12,3,6.

od 7.00 do 16.00 hod.v mesiacoch: 10,11,1,2,4,5.

Prevádzka triedy č. 2.

od  6.30 do 16.30  hod.v mesiacoch: 10,1,4.

od 7.00 do 16.00 hod. v mesiacoch: 9,12,2,3.

Prevádzka triedy č .3.

od  6.30  do 1630   hod.v mesiacoch: 11,2,5.

od 7.00 do 16.00 hod.v mesiacoch od: 9,10,12,1,3,4,6.

 Službové triedy začínajú podľa mesačných harmonografov od 6.30 hod. do 16.30 hod iba v triede č. 2. Včielky.

Schádzanie 6.30 do  7.00.hod. Po 7.00 hod. začína riadna prevádzka v ostatných triedach.

B) Preberanie detí od 14. 30  hod. do 16 30 hod.

 

 Deti sa preberajú v uvedenom čase spravidla od 14.45 hod. v triedach č. 1. a 3. do 16.00 hod. V triede č. 2. od 16.00 hod. do 16.30 hod.

 

Deti , ktoré navštevujú MŠ iba dopoludnia je potrebné prevziať medzi 12,00 a 13,00 hod. V tomto čase je budova sprístupnená. V ostatnom čase je vchod uzamknutý z dôvodu dodržiavania bezpečnosti detí .

Ak rodič potrebuje prevziať dieťa v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať tr. učiteľku.

Dieťa od rodičov preberá službu konajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia  až do odovzdania dieťaťa rodičovi alebo inej osobe, ktorú písomne splnomocní zákonný zástupca. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne –fotokópia úradného rozhodnutia, informovať riaditeľku školy.

Preberanie detí medzi učiteľkami prebieha písomne s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky

 

 Usporiadanie denných činností detí v materskej škole

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ je zostavené tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickej psychologickej stránke rovnocenné pedagogicky usmerňované kvalifikovanou učiteľkou predprimárneho vzdelávania .

 

  Denný režim  :

Hry a činnosti podľa výberudetí.

 

 

  6.30 -  8.00   hod.  Príchod detí do MŠ,  privítanie a hrové  činnosti,  zdravotné  cvičenia  a relaxačné cvičenia         

                                                                    

                       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena,   desiata

                            

 

8.10 -  9.00 hod.                             osobná hygiena , desiata -    tr. č. 1,2,3

 

 Riadené vzdelávacie aktivity

 

9.00 – 9.30 hod .                        vzdelávacie  aktivity , hygiena, príprava na pobyt von

                       10.00 hod.   11.15 hod.                                     pobyt vonku

              od 11.20 hod.   do 12,20 hod.                              obed tried č. 1,2,3

 

 

                                                                               

Odpoludňajší odpočinok

 

 12.00- 12.20 hod           Činnosti zabezpečujúce životosprávu –  osobná  hygiena, príprava na oddychovanie.

13.45 hod. do 14.20 hod. Činnosti zabezpečujúce životosprávu –  osobná  hygiena,   olovrant 

 

14.30 – 14.45 hod.                  osobná hygiena, olovrant , -   tr. č.1, 2,3,

 

Hry a činnosti podľa výberudetí.

 

14. 45-16.30 hod.                                                   

                                                          

 Organizácia v šatni.

 

Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Rodič zodpovedá za obsah skrinky. ( papiere, ovocie, sladkosti a iné nevhodné predmety…) Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa až do triedy a osobne ho odovzdať učiteľke. Z bezpečnostných dôvodov s  učiteľkou zdĺhavo nekomunikujú, učiteľku informujú len o dôležitých veciach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade dlhšieho rozhovoru si dohodnú s učiteľkou konzultáciu. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov rodičia nevstupujú do triedy, v prípade nevyhnutnej potreby vstupu do triedy použijú ochranné návleky na obuv.

 

 Organizácia v umyvárni.

Každá trieda má samostatné sociálne zariadenie na osvojovanie hygienických návykov, každé dieťa má vlastný uterák a hrebeň označený značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a celkovú hygienu a dezinfekciu umyvárne zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržujú len v prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec príslušnej triedy  

 

 Organizácia na schodoch.

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom , že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.V prípade stretnutia dvoch tried detí, dá prednosť tým čo už po schodoch idú. V prípade že sa stretnú v polovici, staršie zostanú stáť, pokým mladšie neprejdú. Na všetkých schodoch chodia deti v jednom rade a pridŕžajú sa zábradlia.

 Organizácia pobytu detí vonku.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky  vzdelávacie  aktivity,

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú činnosť, venovať deťom zvýšenú pozornosť, dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky. V prípade hrania detí na hracích prvkoch ako sklzavka a podobne, kde hrozí zvýšené riziko úrazu, službu konajúca učiteľka vykonáva dozor v bezprostrednej blízkosti detí. Pobyt vonku je rozdelený podľa harmonogramu, striedania hracích plôch a tried. Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia. Po odchode detí zo šatne na pobyt vonku je učiteľka povinná z bezpečnostných dôvodov uzamknúť vchodové dvere. Vchodové dvere sú uzamknuté aj počas prezliekania detí pred a po pobyte vonku.  Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný dážď, vietor, mráz . V jarných a letných mesiacoch sa upravuje pobyt vonku vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa viackrát počas dňa, v tomto prípade môže začať PV už rannými hrami od 7.30.hod. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle platnej legislatívy. Ak v odpoludňajšej činnosti počas PV zákonný zástupca prevezme dieťa je za dieťa zodpovedný.

Počas pobytu vonku,ktorého súčasťou je aj vychádzka ,zodpovedá jeden učiteľ za 22detí v triede 5-6 ročných detí,21detí v triede 4-5 ročných detí a jeden učiteľ a ďalší zamestnanec za triedu 3-4 ročných detí.  Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. Počas vychádzky pri prechádzaní cez cestnú komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terčík na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Mimo areál materskej školy využívajú deti reflexné vesty a prvky a zamestnanci používajú stopterčík. Na výlety a exkurzie mimo školy s využitím dopravy deti môžu ísť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

 

 

Organizácia v jedálni.

 

Jedlo sa deťom podáva v jedálni v trojhodinovom intervale.Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca stravovacieho zariadenia pri MŠ Golianova Iveta Šodelová. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky školy. PZ vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňujú pri tom individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ materskej školy a pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov a kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedenia pedagogickí zamestnanci deti nenásilne usmerňujú, podľa želania zákonných zástupcov dieťaťa deti aj prikrmujú. Deti sa jesť nenútia.

Mladšie deti používajú lyžicu a vidličku, staršie deti kompletný príbor. Službukonajúca učiteľka dbá na zvýšenú bezpečnosť detí pri sebaobslužných činnostiach v jedálni (nosenie jedla k stolu, odkladanie pohárov na tácku, rozdávanie príborov),  dbá aby deti nevstupovali do priestoru výdajne stravy.

DESIATA:

                       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena,   desiata

                            

8.30 -  9.00 hod.                                   osobná hygiena , desiata, -   tr. č. 1,2,3

Všetky triedy sa stravujú naraz.

OBED:

Činnosti zabezpečujúce životosprávu –  osobná  hygiena,  obed

 

11.30-12.00 hod.                  osobná hygiena, obed, -   tr. č.1,2,3

Všetky triedy sa stravujú naraz.

 

 

OLOVRANT :

Činnosti zabezpečujúce životosprávu –  osobná  hygiena,   olovrant 

 

14.30 – 14.45 hod             osobná hygiena, olovrant , -   tr. č. 1,2,3

Všetky triedy sa stravujú naraz.

 

Organizácia v spálni.

 

Odpočinok detí sa bude realizovať v závislosti od potrieb detí.

Počas odpoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie dieťaťa, zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Individuálne pristupuje deťom, ktoré nemajú a nepociťujú potrebu spánku.

 Pitný režim.

Každá triedna učiteľka  v spolupráci s pracovníčkami ZŠS zabezpečuje pre všetky deti dostatok pitného režimu počas dňa.

Deti majú v jednotlivých triedach umiestnené tácky s označenými sklenenými pohármi a  nádobu s vodou, počas dňa, keď majú potrebu smädu majú prístup k pitnému režimu. Rešpektujeme aj vlastný pitný režim,/fľaša označená menom/ ktorý si dieťa prinesie z domu, ktorý využívame prevažne pri pobyte vonku.. V rámci zdravej školy neodporúčame nosiť deťom do materskej školy sladkosti. Každé dieťa má svoj vlastný označený pohár. V letných mesiacoch je zabezpečené podávanie nápojov hygienicky vyhovujúcim spôsobom aj počas pobytu detí vonku. (nepedagogický zamestnanci v dohodnutom časovom horizonte prinesú deťom z jednotlivých tried ich poháre a pripravené nápoje, ktorých teplota nepresahuje 8 – 120C. (voda, nesladený čaj) Po podávaní vody, respektíve čaju nepedagogické pracovníčky zabezpečujú jeho umytie.

Výlety a exkurzie

Výlety a exkurzie organizuje škola v zmysle školského zákona §28 ods.10 na základe plánu práce školy. Výlet alebo exkurzia podľa plánu práce školy, môže byť najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci PZ poverený riaditeľom školy zabezpečí prípravu o priebehu aktivít vrátane poučenia zúčastnených o ochrane osôb a deti a ochrane zdravia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorí potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom, ak sa na činnosť prepravuje zmluvnou dopravou, alebo  MHD prikladá  cestovný príkaz,  tiež   informovaný súhlas rodiča. Takto spracovanú  písomnú dokumentácii o výlete, alebo exkurzii predloží riaditeľke školy dva dni vopred.  

Dozor pri nadštandardných aktivitách mimo MŠ vykonávajú učiteľky podľa pokynov riaditeľky MŠ. Dozor môžu vykonávať aj  prevádzkoví zamestnanci poverení riaditeľkou. Poverené učiteľky a prevádzkoví zamestnanci sú povinní dodržať príslušné bezpečností predpisy a dôsledne zabezpečiť odborný dozor.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť prostriedky mestskej hromadnej dopravy .Riaditeľka písomne ohlási zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity podľa podmienok materskej školy a len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, s písomným súhlasom zriaďovateľa s písomným súhlasom orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode.

 

Výkon praxe a aktivačných a dobrovoľníckych činností

 

 V prípade praxe budúcich absolventov predprimárneho vzdelávania budú praxoví študenti zaraďovaní na prax do tried 5 – 6 ročných detí. Odborná pedagogická prax v materskej škole sa môže realizovať na základe dohody medzi Mestom Nitra a príslušnou vysokou školou. Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa taktiež môžu hlásiť u riaditeľky materskej školy. Odborná pedagogická prax sa realizuje na základe spísanej dohody medzi kvalifikovanou učiteľkou materskej školy a vysielajúcou organizáciou.

Riaditeľka školy:

- poučí študentov o BOZP na pracovisku o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených osôb

- oboznámi študentov so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou

- zaradí študentky do tried

Študenti vzhľadom k veku pracujú s deťmi pod dozorom vedúcej pedagogickej praxe (učiteľky), nezodpovedá za deti. Rešpektuje pokyny cvičnej učiteľky a zamestnancov MŠ, zúčastňuje sa života materskej školy (rôzne akcie), dodržiava pracovný režim MŠ a plní si povinnosti, ktoré vyplývajú z obsahu odbornej praxe. Prispieva k pozitívnym vzťahom v materskej škole.

 

Organizovanie aktivačnej činnosti  formou dobrovoľníckej služby. Cieľ zámeru, očakávaný prínos aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby je skvalitniť výchovno – vzdelávací proces najmä v období adaptačného procesu pri   osvojovaní kultúrno – hygienických návykov detí, stolovania, sebaobslužných činností a vytvoriť  lepšie  bezpečné, hygienické a fyziologické  podmienky  pri organizovaní rôznych aktivít

 v súlade so ŠkVP pre potreby detí predškolského veku.

V prípade aktivačných a dobrovoľníckych činností na našej materskej škole  budú  pracovníci  zaradení  prednostne do tried 3 – 4 ročných detí .

 

V. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A

     BEZPEČNOSŤ DETÍ :

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými predpismi(§152 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní, §7 Vyhlášky 308/2009 o materských školách), občianskym zákonníkom, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ. Podľa §8 ods. 1,2 vyhlášky o MŠ za vytvorenie bezpečných a hyg. podmienok na predprimáre vzdelávanie zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogický zamestnanci od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo jemu poverenej osobe ,ktorú rodič splnomocní v písomnom splnomocnení. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

V triede zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo dve učiteľky, preberanie detí potvrdí učiteľ po konzultácii s kolegom písomnou formou. V triede s deťmi od troch do štyroch rokov pri obliekaní a sebaobsluhe pomáha aj nepedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy.

Za bezpečnosť detí počas  záujmovej činnosti detí zodpovedá učiteľka. Ak záujmovú činnosť vykonáva v škole lektor so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, za bezpečnosť po prevzatí detí od učiteľa zodpovedá lektor.

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy a vyžadujú si zvýšený dozor postupuje materská škola v súlade s vyhláškou 308/2009 o materskej škole §7 ods. 6.

Na zabezpečenie ochrany zdravia  môže pedagogický zamestnanec odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor z radou zamestnancov školy a ihneď informuje rodiča.

 

Úrazy detí :

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Záznam dá podpísať rodičovi .Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom príp. taxislužbou. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičovi dieťaťa. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov hociktorú zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc .Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov.

 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

 

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných  školských úrazov

1.Evidencia obsahuje:

–          meno a priezvisko dieťaťa

–          deň, hodinu, charakter úrazu, miesto keď došlo k úrazu, skutočný popis ako k úrazu  

            došlo,

–         svedkov úrazu, meno a priezvisko pg. Zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase  

           vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie

–         počet vymeškaných dní  z dôvodu úrazu

–         zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa

–         zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze v prípade, ak sa následky prejavia neskôr.

2.Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné záznam spíše zamestnanec , ktorého poverí riaditeľ školy.

 

3.Záznam do knihy evidencie vykoná zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0až3) , tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 a viac) považuje sa to za registrovaný školský úraz.

 

4. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam  o vzniku registrovaného školského úrazu spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase dozoru nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné , záznam spíše triedny učiteľ, ktorý úraz zaevidoval a to najneskôr do 7  kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala riaditeľka školy. Zamestnanec podpisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 

5.Riaditeľka , alebo zástupkyňa  školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR ) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazov na školách.

 

6.Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú zákonný zástupca dieťaťa, škola technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná ďalej riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom

 

Výlety a exkurzie organizuje škola v zmysle školského zákona §28 ods.10 na základe plánu práce školy. Na organizačné zabezpečenie a prípravu  takejto akcie poverí riaditeľka pedagogického zamestnanca, ktorý vyhotoví písomný záznam o postupe a priebehu aktivity vrátane poučenia o ochrane a bezpečnosti zúčastnených osôb a detí a informovaného súhlasu rodičov.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich  s výchovou a vzdelávaním povinná :

 1. Prihliadať na fyziologické potreby dieťaťa
 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických javov
 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno – vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou.; pri vzniku úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri školskom úraze zabezpečí učiteľka 1.pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. Podľa § 24 ods. 6-8 zákona 355/2007Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa:

-spôsobilé na pobyt v kolektíve

            -neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

            -nemá nariadené karanténne opatrenie

 1. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 2. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 -5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí za prítomnosti dvoch zamestnancov.  Pri opustení areálu školy využije reflexné vesty, prvky a stop terčík.
 3. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť so súhlasom rodičov vykonáva lektor, tak za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
 4. Pri činnostiach ktoré  sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti  materskej školy a vyžadujú si  zvýšený pedagogický dozor, riaditeľka zabezpečí počet zamestnancov takto .
 1. Na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagóga
 2. Na korčuliarsky výcvik najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca
 3. V škole prírody je počet detí stanovený podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
 4. Na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 ods. 10 školského zákona

Ochrana pred sociálno - patologickými javmi diskrimináciou a násilím.

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú počas celého roka aktívnu ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi diskrimináciou a násilím v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.. Priebežne monitorujú zmeny v správaní dieťaťa a v prípade začínajúcich problémov riešia ich v spolupráci s CPPPaP V prípade oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozený ich morálny vývin, ihneď tento stav riešia v spolupráci s vedením školy prípadne s CPPP, môžu kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a príslušné odd. policajného zboru. Dbajú na výchovu v duchu humanizmu, oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a tým predchádzajú všetkým formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu pri komunikácií medzi deťmi. Primeranou formou informujú deti o existencii legálnych a nelegálnych drog upozorňujú na negatívne účinky na zdravie človeka – rozpracované v ŠKVP. V prevencii využívajú dostupnú literatúru a preventívne výukové programy. Zamedzujú pohyb nepovolaných osôb a tým obmedzujú  možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.  Zúčastňujú sa školení s drogovou tematikou. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy  bezodkladne informujú kompetentné orgány.

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, diskriminácii a násiliu

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

 1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. nenič svoje múdre telo) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov každodennej práce.(bol raz jeden život v ŠkVP
 4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom aktivít, a tým viesť  k plnohodnotnému životu, kde by legálne a nelegálne drogy nemali svoje miesto.
 5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
 6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
 7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
 8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v  prostredí

   

 1. bezodkladne informovať kompetentných( riaditeľku, zástupkyňu )ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

 

26.Národný program Duševného zdravia

V záujme  podpory rozvoja  duševného zdravia je dôležité  predovšetkým zaraďovať do výchovno - vzdelávacieho procesu činnosti, aby napomáhali   rozvíjať  u detí schopnosť  zvládať rôzne psychicky náročné situácie . Ďalej je dôležité väčšie pochopenie pre menšiny vrátane rómskej populácie. Rozvíjať dobré vzťahy k rovesníkom  zamerať sa na optimalizáciu osobnostného vývinu. Vytvárať emocionálne vhodnú atmosféru v triedach prosociálnymi aktivitami. V prípade podozrenia  duševnej nerovnováhy u detí z hľadiska osobnostného vývinu  sprostredkovať odbornú pomoc v spolupráci s CPPPaP.

 

 

27.Preventívny program boja proti obezite

Strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka je  určený pre deti  a pedagogických zamestnancov školy . Je  zapracovaný do ŠkVP v rámci vlastných cieľov našej materskej školy a projektov realizovaných  na škole. Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na preventívne projekty v oblasti zdravého spôsobu života  a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v  prostredí materskej školy , závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

Cieľom aktivít je k zodpovednosti za svoje zdravie a vedenie detí k zdravému životnému štýlu.

 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú počas celého roka aktívnu ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.. Priebežne monitorujú zmeny v správaní dieťaťa a v prípade začínajúcich problémov riešia ich v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V prípade oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozený ich morálny vývin, ihneď tento stav riešia v spolupráci s vedením školy prípadne s CPPP, môžu kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a príslušné odd. policajného zboru.. Dbajú na výchovu v duchu humanizmu, oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a tým predchádzajú všetkým formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu pri komunikácií medzi deťmi.

 

 

 

 

VI. OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU :

 

Vchody do MŠ sú zaistené zámkami. Kľúče od hlavného vchodu vlastnia všetci pedagogickí zamestnanci a upratovačky. Kľúče od vchodu do kuchyne vlastní vedúca zariadenia školského stravovania a prevádzkové pracovníčky.

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. Cudzia osoba je povinná sa zapísať do knihy návštev. Pre pobyt osôb, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní mimoškolských aktivít požiada riaditeľka školy o povolenie SMŠ.

Vetranie miestností budovy sa uskutočňuje len počas prevádzky. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Pri ukončení prevádzky zodpovedá za prekontrolovanie priestorov upratovačka MŠ.

Po ukončení prevádzky je učiteľ povinný odložiť použitú didaktickú techniku na uzamykateľné vopred určené miesto a upratať si triedu..

Jednotlivý zamestnanci zodpovedajú za inventár školy v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. (k nahliadnutiu v ročnom pláne práce školy).

Ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou majetku (šetrenie energiou, šetrné zaobchádzanie inventárom atď.) si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto (šatňa pre personál).

 

Týždenné úväzky jednotlivých  zamestnancov školy.

34. Týždenné úväzky jednotlivých  zamestnancov školy.

 

Pedagogickí zamestnanci: 

Celkový

 

Úväzok priamej

VVČ

 

 

Katarína Osifová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

17,00h

Mgr.Silvia Fulopová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

28,00h

Andrea Čeriová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

28,00h

Marta Rebrošová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

28,00h

Ľubica Gajdošová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

28,00h

Judita Vargová

37.30 hod

z toho priama činnosť s deťmi

28,00h

         

           

 

Pracovná doba počas priamej výchovno vzdelávacej činnosti (fyzická prítomnosť PZ) v materskej škole je minimálne 6,10 h  denne, ostatná časť pracovnej doby sa môže realizovať mimo budovy školy túto časť pracovnej doby si PZ vykazuje písomne v týždňovom vyhotovení. Činnosti, ktoré  sa musia vykonávať v rámci  GDPR v budove  školy určí riaditeľ na  PR. V čase čerpania  náhradného voľna počas školského roku si PZ môže prácu, ktorá súvisí s pedagogickou činnosťou vykonávať v domácom prostredí .                         

 Prevádzkoví zamestnanci :

 Upratovačky:

   Vladimíra Vailingová

40.00.    hod.

100% úväzok

   Mária Klenková

40.00.    hod.

100% úväzok

 

 

 

Priama činnosť učiteliek  s deťmi  , zadelenie do zmien

Ranná zmena:                         6.30. – 12.30    hod. 

Poobedná zmena:                   10.30. – 16.30    hod.

Riaditeľka :                            7.00. -  10.30    hod. ranná zmena priama činnosť s deťmi

                                               12,30 -16,00  hod. poobedná priama činnosť s deťmi

             

 

Pracovná doba PZ ranná zmena od 6.30 do 14.15.hod. od 7,00 do 14,45. hod.

Poobedná zmena PZ  8.15 do 16.00.hod., od 8.45 do 16.30.hod .V prípade akcií školy a porady PR a IMZ od 10.00.hod do 18.00. hod. Prestávka na obed odpoludňajšia zmena od 11.00.hod do 11.30 hod. ranná zmena od 11.30.hod do 12.00.hod. Pracovná doba počas priamej výchovno vzdelávacej činnosti (fyzická prítomnosť PZ) v materskej škole je minimálne 6,00 h  denne, ostatná časť pracovnej doby sa môže realizovať mimo budovy školy túto časť pracovnej doby si PZ vykazuje písomne v týždňovom vyhotovení. V čase čerpania  náhradného voľna počas školského roku si PZ môže prácu, ktorá súvisí s pedagogickou činnosťou vykonávať v domácom prostredí .                         

 

V záujme predchádzania mimoriadnym udalostiam a haváriám je potrebné :

-Priebežne sledovať technickú úroveň a vybavenie priestorov budovy, skladov a komunikácií, rozvodov plynu, vody a kanalizácie, strojov, prístrojov a elektrických zariadení a nahlasovať poruchy aj písomne do zošita závad.

-Vykonávať vstupné a periodické školenia zamestnancov z bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov (spolupráca so zamestnávateľom, zriaďovateľom).

-Zabezpečiť používanie symbolov a signálov na zaistenie BOZP a o nebezpečenstvách informovať všetkých zamestnancov.

-Podľa prílohy traumatologického plánu dodržiavať poplachové smernice pri úraze (doplnenie lekárničiek, osveta pri poskytovaní prvej pomoci, zabezpečenie rýchlej lekárskej pomoci, prípadnej evakuácie).

-Spracovať osobitný náčrt umiestnenia lekárničiek a prostriedkov prvej pomoci so zoznamom poverených osôb, ktorým bolo zariadenie zverené.

-Dodržiavať predpisy PO (o skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi, označenie pracovísk a priestorov...) a zabezpečiť funkčnosť požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov(z preventívnej prehliadky vyhotoviť záznam do požiarnej knihy s uvedením zistených nedostatkov a spôsobe ich odstránenia, termínom...)

-Poznať a dodržiavať Požiarny štatút školy a požiarne smernice zo Školského poriadku materskej školy.

-Viditeľne vyvesiť zoznam telefónnych čísel najdôležitejších inštitúcií pre materskú školu, tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácií.

V zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov je v škole vypracovaná dokumentácia o ochrane pred požiarmi ako sú – Požiarny štatút, Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakuačný plán.

Povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru sú určené v požiarnych poplachových smerniciach. Organizácia evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom je riešená v Požiarnom evakuačnom pláne.

Ďalšie mimoriadne úlohy sú riešené vnútornými predpismi materskej školy, pokynmi riaditeľa materskej školy a príslušnou dokumentáciou .

 

     ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ PRI PRÁCI S POČÍTAČOM

V edukačnom procese využívame IKT (počítače, interaktívnu tabuľu, robotická včielka Bee Bot, mikrofón Easy Speak, mikroskop  ...).

Za bezpečnosť a správne užívanie digitálnych technológií zodpovedá učiteľka.

V zmysle ochrany zdravia - pokiaľ má dieťa pracovať s počítačom, je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá, pomocou ktorých formujeme správne návyky detí. Zodpovednosť učiteľky definujeme v troch kategóriách:

 

Zabezpečenie zdroja elektrického prúdu

Zásuvky sú umiestnené tak, aby deti na ne nemali dosah. (Zásady BOZP)

Ergonometrické usporiadanie počítačového systému – riadime sa 5 zásadami:

 

1.   Monitor na dosah!

Monitor je umiestnený vo výške očí detí, nesmie byť od očí vzdialený viac ako 70 centimetrov. Najkratšia vzdialenosť by nemala klesnúť pod hranicu 45 centimetrov.

2.   Neohýbať zápästia!

Učiteľka dbá na správnu manipuláciu s myšou, resp. na klávesnici. (sklon)

3.   Chrbát patrí na operadlo!

Pri správnom sedení sa dotýka stoličky nielen zadok so stehnami, ale i chrbát – v ideálnom prípade i spolu s bedernou chrbticou.

4.   Nohy kolmo k zemi!

Pri sedení by mali smerovať nadol k zemi bez toho, aby sa o stoličku opierala zadná strana kolien. Preložené nohy deformujú chrbticu, skrčenie k sebe spomaľuje prúdenie telesných tekutín do nôh a nohy vystreté vpred zaťažujú spodnú časť chrbtice.

5.   Krk držať vzpriamene!

Indikátorom správneho držania je poloha uší voči pleciam. Mali by ležať na jednej osi v symetrickom rozložení. (t.j. neťahať hlavu dopredu, ani sa neotáčať)

Čas. Pomer času stráveného pri počítači a času venovaného telesnej aktivite. Minimalizovať čas strávený pri PC – obmedziť ho len na konkrétne edukačné programy, vyhľadávanie obrázkov, faktov na internete.

Bezpečnosť. Poznávať význam digitálnych technológií, virtuálneho sveta pre poznanie reality, ale aj riziká internetu, mobilov a nových technológií.

Detský vek je obdobím vytvárania návykov a režimu dňa (delenia času medzi povinnosti a zábavu). Deti sa učia, ako si vyplniť svoj voľný čas. Nezanedbateľné je i riziko kombinácie počítačových a hazardných hier.

Všetky elektrické prípojky sú mimo dosahu detí.

Časové rozpätie – 1 dieťa 10 až 20 minút, alebo kým dokončí danú krátkodobú úlohu.

Odstup od monitoru – 30 cm.

 

Register detí :

Register detí je zoznam detí prijatých do materskej školy podľa § 157 zákona č. 245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Je určený na overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania a na účel štatistických zisťovaní. Register detí vedie materská škola v školskom registri detí a je neverejný. Pri práci s registrom detí je povinná riaditeľka školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov./z.z. 18/2018/ Materská škola vedie v školskom registri údaje podľa § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. Riaditeľka školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka. Na zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri detí podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejňovaním na webovej stránke MŠ, dáva zákonný zástupca dieťaťa po nástupe do MŠ súhlasom dotknutej osoby  ktoré je súčasťou školského poriadku je spracovaný v zmysle zákona  18/2018o ochrane osobných údajov.

 

Školský poriadok  pre zamestnancov

Školský poriadok a prevádzkový poriadok schválený RÚVZ je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy. Zamestnanec je povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou

 

Zamestnanci sú povinný:

a)   Pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

b)   Plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi.

c)   Plne využívať pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonávanie zverených prác

d)  Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy

e)   Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou

f)   Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením

g)   Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie

h)   Neprítomnosť z dôvodu ochorenia alebo iných závažných príčin ihneď  hlásiť vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred (ak je to možné) aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky

i)    Opustiť pracovisko počas prevádzky možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou.

j)    Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

k)   Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

l)    Dodržiavať právne predpisy

 

 

Povinnosti pedagogických zamestnancov (učiteliek):

1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

3. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,  s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

4. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,

5. stimulovať rozvoj dieťaťa  a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti,

6. pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej (edukačnej) činnosti,

7. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní - realizácií  školského vzdelávacieho programu,

8. udržiavať a rozvíjať svoje profesijný rast  prostredníctvom vzdelávania alebo sebavzdelávania v zmysle zákona 138/2019 a vyhlášky 361/2019

9. vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu,

10. poskytovať dieťaťu alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo (konzultácie) alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

11. pravidelne informovať zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania dieťaťa,

12. riadiť sa Organizačným poriadkom Materskej školy Mostná 1, Nitra, Pracovným poriadkom zamestnávateľa, Prevádzkovým poriadkom materskej školy, Rokovacím poriadkom pedagogickej rady a platnou legislatívou,

13. dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie  a Školský vzdelávací program „ Zvedavé očká“,

14. spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostanými zamestnancami MŠ,

15. úzko spolupracovať s triednou učiteľkou  na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie  v triede v zmysle legislatívy,

16. spolupracovať so subjektmi, ktoré sa podieľajú na edukácii detí,

17. viesť evidenciu činností mimo priamej činnosti s deťmi pozn. činnosti súvisiace s pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým: osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť (začínajúci pedagogický zamestnanec si píše podľa informácií osobnú prípravu),  písomná príprava plánov - (vo vytlačenej podobe 2 dni pred začiatkom aktuálneho týždňa – vo štvrtok), príprava pomôcok (deň vopred), materiálu, dopĺňanie centier,  spolupráca s rodičmi, učiteľmi, lektormi a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s inštitúciami,  príprava a účasť na kultúrnych a športových aktivitách a aktivitách súvisiacich   s činnosťou školy, účasť na poradách, školeniach organizovaných riaditeľkou materskej školy, MPC-NR a iných,

18 zvyšovanie odbornosti a vzdelávanie, plnenie  úloh vyplývajúce z osobitných predpisov alebo pokynov  riaditeľky MŠ, plnenie ďalších osobných úloh - projekty, kronika, starostlivosť o pomôcky a i.

19. začínajúca učiteľka je povinná sa písomne pripravovať na edukačnú činnosť podľa pokynov uvádzajúcej učiteľky,

20. zúčastňovať sa na stretnutiach metodického združenia, pedagogických porád a ďalších porád pripravovaných vedením školy,

21. v úzkej spolupráci s prevádzkovým zamestnancom počas pobytu dieťaťa v materskej škole dbať na úpravu zovňajšku dieťaťa v súlade s jeho potrebami a hygienou,

22. byť si vedomý svojej národnej a spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.

23. Zabezpečiť výchovu, vzdelávanie a starostlivosť  pre zdravý vývoj detí.

24. Dodržiavať Školský vzdelávací program, školský zákon 245/2008, Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 541/2021

25. Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom alebo na organizovaných formách ďalšieho vzdelávania.

26. Plány výchovno-vzdelávacej činnosti vypracovať najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho týždňa.

27. Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.

28. Dbať na bezpečnosť detí.

29 V dennom poriadku využívať všetky činnosti z denného poriadku a pravidelne dodržiavanie času a činností spojených s dodržiavaním životosprávy.

30. Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu,

31. Nenechávať deti bez dozoru, ani počas spánku.

32. V záujme výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

33. Svojím konaním a vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí.

34. V zmysle zákona č. 377/204 O ochrane nefajčiarov je zamestnanec povinný dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte materskej školy, vrátane školského areálu.

 35. Dodržiavať pokyny BOZP

 

Záznam o prerokovaní školského poriadku

 

    Školský poriadok vydáva  riaditeľka školy po prerokovaní a schválení  na :

    Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 25.8.2022

    Prerokovaný s rodičmi na plenárnej schôdzi RZ

 

   Derogačná klauzula- zrušovacie ustanovenie

    Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok materskej  školy.