NAŠE PROSTREDIE

Ďakujeme dobrovoľníkom zo spoločnosti Liguibox, ktorá nám pomohla zveľadiť areál našej MŠ, zabezpečili stromčeky a kríky a vysadili ich. heart 

Pobyt vonku maju naše deti veľmi radi. Sme vďační , že si ho môžu na našom skôlkárskom dvore plne užívaťsmiley

 

    

               

MŠ sa nachádza v prostredí v obklopenom rôznymi druhmi drevín, listnatých a ihličnatých stromov a dáva deťom
i  nám  učiteľom  veľký  a   neobmedzený  priestor   na  realizáciu  vzdelávacích   aktivít, ktoré  u  detí  vzbudzujú
prirodzenú zvedavosť. Objekt školy 
sa nachádza v samostatnej  účelovej budove,  postavenej   v  roku  1978.  Ku
škole patrí areál s veľkou záhradou, trávnatou plochou, stromami a  s  kvetinovým záhonom. Prostredie  MŠ spĺňa
estetické a emocionálne kvality. Materská škola je trojtriedna. Dve triedy sú na prízemí, jedna na poschodí. Každá
trieda má samostatnú spálňu. Šatne  sú na  prízemí a  sú  vybavené s  novými  skrinkami,  podlahou. V  hospodárskej
časti budovy je jedáleň, kuchyňa s príslušnými  priestormi,  skladmi,  kotolňa  a   riaditeľňa.   Technické   vybavenie
školy je primerané. Vykurovanie školy je zabezpečené kotlami na plynové kúrenie. Aby sa deti a rodičia cítili v našej
škole čo najpríjemnejšie, kladieme veľký dôraz na upravené, estetické prostredie tried, chodieb, školského dvora.
Triedy sú útulné, harmonické. Naše prostredie úzko súvisí s cieľmi MŠ, s výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Učitelia jednotlivých tried neustále pracujú na sociálno-emocionálnej klíme, čomu sú vedené aj deti.

 

V edukačnom prostredí jednotlivých tried sú vymedzené priestory:

  • hravé a pracovné aktivity
  • námetové kútiky
  • dostatočný priestor na pohybové hry, aktivity, relax.

 

Usporiadanie tried v našej škole umožňuje deťom:

  • prístup k hračkám a pomôckam, výtvarnému, pracovnému materiálu, digitálnym technológiám.
  • komunikáciu detí pri spoločenských hrách.  
  • tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činností. 
  • vlastný výtvor v prostredí /konštruktívne hry, stavby.../ 
  • poznať vlastné pracovné tempo, uvedomovať si vlastné možnosti.

Každá trieda má vymedzený priestor na hrové a pracovné edukačné aktivity, ktoré slúžia na spontánne hry
detí  a  učiteľkou  plánovanú  a  riadenú   výchovno-vzdelávaciu   činnosť.   Jednotlivé    kútiky  sú tematicky
zamerané a aj obmieňané učiteľkou  spolu s deťmi na základe plánovanej činnosti.  

Výchovno-vzdelávací proces v materskej  škole  prebieha  podľa  vypracovaného  Školského  vzdelávacieho programu Zvedavé očká. Školský vzdelávací program je v zmysle platnej legislatívy pedagogický dokument, podľa ktorého sa v našej materskej škole uskutočňuje predprimárne  vzdelávanie. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov   v  znení  neskorších  predpisov.  Na  tvorbe  školského vzdelávacieho   programu  sa   podieľal  celý  pedagogický  kolektív  materskej  školy.  Pri  jeho   tvorbe sa
zohľadňovali vonkajšie i vnútorné podmienky materskej školy. 

 

                                                          Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

                                                           - zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi. 

                                                           - uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie. 

                                                           - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu.

                                                            - podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa. 

                                                           - umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti. 

                                                           - uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, s rešpektovaním potrieb dieťaťa. 

                                                           - zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní. 

                                                           - zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti. 

                                                            - získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom  prostredí a pri
                                                                  koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

 

 

 

 

Kolektív MŠ Golianova