STRAVOVANIE-INFORNÁCIE

 1.9.2022

 

Podmienky odhlasovania  prihlasovania dieťaťa na stravu:

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

Telefonicky na tel. č.: 0907 237 707

osobne v ŠJ pri MŠ Golianova 1 Nitra

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. V tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie bez dotácie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

V zmysle vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovanie je možné podávať stravu prinesenú z domu iba v prípade ak si to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára (lekárske potvrdenie ).V zmysle zákona o potravinách 152/1995§6,ods.4 / do MŠ nesmú byť prinesené potraviny, ktoré nemajú doklad o pôvode. – chladnička .Dieťa v MŠ ,okrem dieťaťa u ktorého podľa posúdenia lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie odoberá denne desiatu, obed a olovrant, alebo desiatu alebo olovrant a obed //vyhláška 366/2007

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:      Desiata: 0,38 €,

                                                                              Obed: 0,90 €,

                                                                              Olovrant: 0,26 €     

                                                                               SPOLU: 1,54 €                                   

Stravník – dieťa plniace PPV – v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na stravu je možné dotáciu poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ  a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), túto  skutočnosť rodič podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Deti ,ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie na stravu :

 

deti v poslednom ročníku MŠ ,ktorých  rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov)

Ak  sa dieťa zúčastní vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu je vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný

 V prípade detí bez bonusu,  ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 

 

 Dotácia na stravu 

 V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí  a dotácia sa poskytuje  :

-V zmysle § 4  ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách  na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej  50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi.

V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi , alebo ktorej príjem  je najviac  vo výške životného  minima

-V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  posledný ročník  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani  jeden člen  domácnosti neuplatnil na toto dieťa  nárok  na sumu daňového zvýhodnenia  na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu  (ďalej len deti bez  daňového  bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Pre rodičov detí poberajúcich dotáciu na stravu platí nasledovné :

 

Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov  veku a plnia  povinné predprimárne  vzdelávanie  a majú nárok  na dotáciu  zákonný zástupca  musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje   daňový  bonus  na dieťa. Je to podmienka  na priznanie dotácie .  Čestné prehlásenie je platné na  celý školský rok .

 Rodič môže čestné prehlásenie zrušiť ak už nemá nárok   uplatniť si dotáciu na stravu . Čestné vyhlásenie „zruší“ tým , že informuje  MŠ, že  si uplatní  daňový bonus, nebude  mať už nárok na dotáciu  na stravu.

 Zodpovednosť za zrušenie  čestného vyhlásenia  a uplatnenie si   daňového  bonusu  na dieťa   je Vašou zodpovednosťou  teda  zodpovednosťou  zákonných zástupcov.   Zrušenie  čestného  vyhlásenia  oznámi rodič písomne.

 

Deti v poslednom ročníku MŠ , ktoré dovŕšili 6 rokov  ak žijú v domácnosti , ktorej členovia si  neuplatnili ,alebo si  nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a v tomto prípade  sa čestné  vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu .

 

 

  Spôsob úhrady príspevok :

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady sa budú uhrádzať do 20. dňa v mesiaci.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie 1,54 €.

 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa   mesačne a to bezhotovostným bankový  prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.  Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na   ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa    po ukončení školského roka rodič oznámi na zápisnom lístku na stravu.