STRAVOVANIE-INFORNÁCIE

1.9.2021

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:   Desiata: 0,38 €,

                                                                              Obed: 0,90 €,

                                                                              Olovrant: 0,26 €     

                                                                               SPOLU: 1,54 €                                   

Stravník – predškolák – dostáva dotáciu na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa 1,30 € (musí byť prítomný na výchovno-vzdelávacom procese a musí odobrať stravu) – doplatok zákonného zástupcu dieťaťa predškoláka je 0,24 €/deň

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Režim platby pre predškolákov:

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady sa budú uhrádzať do 20. dňa v mesiaci.

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie 1,54 €.

Dotácia na stravu 

 V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí  a dotácia sa poskytuje  :

  • V zmysle § 4  ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách  na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej  50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi.
  • V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi , alebo ktorej príjem  je najviac  vo výške životného  minima
  • V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  posledný ročník  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani  jeden člen  domácnosti neuplatnil na toto dieťa  nárok  na sumu daňového zvýhodnenia  na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu  (ďalej len deti bez  daňového  bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV PLATÍ NASLEDOVNÉ :

Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov  veku a plnia od  (1.9.2021) povinné predprimárne  vzdelávanie majú nárok  na dotáciu na stravu (1,30 € na deň). Zákonný zástupca  musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje  zvýšený daňový  bonus  na dieťa. Je to podmienka  na priznanie dotácie . Hoci na  dieťa do 6 rokov nie je možné uplatniť si zvýšený daňový  bonus, toto čestné prehlásenie je platné na  celý školský rok .

Ak dieťa  dovŕši 6 rokov, rodič môže čestné prehlásenie zrušiť a uplatniť si na dieťa  daňový  bonus. Urobí tak v tom prípade, že je zamestnaný a uplatní si zvýšený daňový bonus napr. ak dieťa v októbri dovŕši 6 rokov, rodič čestné vyhlásenie „zruší“ tým , že informuje  MŠ, že od  novembra 2021 si uplatní zvýšený daňový bonus, nebude  mať už nárok na dotáciu  na stravu.

Toto platí aj pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania to sú deti, ktoré už  1.9.2021 budú mať  6 rokov. Nakoľko  MŠ nezisťuje či pracujete,  alebo nie, či je  váš ročný príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy (čo je  podmienkou na  uplatnenia si  nároku na daňový  bonus  na dieťa ).  Zodpovednosť za zrušenie  čestného vyhlásenia  a uplatnenie si  zvýšeného daňového  bonusu  na dieťa  po dovŕšení 6 rokov  jeho veku  je Vašou zodpovednosťou  teda  zodpovednosťou  zákonných zástupcov.   Zrušenie  čestného  vyhlásenia  oznámi rodič písomne.

 

Deti v poslednom ročníku MŠ , ktoré dovŕšili 6 rokov  ak žijú v domácnosti , ktorej členovia si  neuplatnili ,alebo si  nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a v tomto prípade  sa čestné  vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu .

 Spôsob úhrady príspevku:   Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa   mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankový     prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný     zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.  Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na      ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa    po ukončení školského roka rodič oznámi na zápisnom lístku na stravu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam 16.8. 2021 o dotáciach  na stravu od 1.9.2021 

Informácia na dotáciu na stravu  od 1.9.2021

Od septembra 2021  sa   menia  podmienky dotácie na stravu  pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a pre deti od 6 do  15 rokov . V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí  a dotácia sa poskytuje  :

  • V zmysle § 4  ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách  na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej  50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi.
  • V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi , alebo ktorej príjem  je najviac  vo výške životného  minima
  • V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  posledný ročník  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani  jeden člen  domácnosti neuplatnil na toto dieťa  nárok  na sumu daňového zvýhodnenia  na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu  (ďalej len deti bez  daňového  bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV PLATÍ NASLEDOVNÉ :

1.

Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov  veku a plnia od  (1.9.2021) povinné predprimárne  vzdelávanie majú nárok  na dotáciu na stravu (1,30 € na deň). Zákonný zástupca  musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje  zvýšený daňový  bonus  na dieťa. Je to podmienka  na priznanie dotácie . Hoci na  dieťa do 6 rokov nie je možné uplatniť si zvýšený daňový  bonus, toto čestné prehlásenie je platné na  celý školský rok .

 

2.

 Ak dieťa  dovŕši 6 rokov, rodič môže čestné prehlásenie zrušiť a uplatniť si na dieťa  daňový  bonus. Urobí tak v tom prípade, že je zamestnaný a uplatní si zvýšený daňový bonus napr. ak dieťa v októbri dovŕši 6 rokov , rodič čestné vyhlásenie „zruší“ tým , že informuje  MŠ, že od  novembra 2021 si uplatní zvýšený daňový bonus, nebude  mať už nárok na dotáciu  na stravu.

POZOR : ÚSTREDIE PRÁCE UPOZORŇUJE , ABY RODIČIA TEJTO  KATEGÓRIE DETÍ OD 6 -  15 ROKOV,KTORÍ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO  BONUSU UPREDŇOSTNILI UPLATNENIE SI TOHTO DAŇOVĚHO  BONUSU,NAKOĽKO AK SA NA DIEŤA POSKYTNE DOTÁCIA NA STRAVU , ZANIKNE IM  NÁROK  NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS ÚPLNE.

Toto platí aj pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania to sú deti, ktoré už  1.9.2021 budú mať  6 rokov. Nakoľko  MŠ nezisťuje či pracujete,  alebo nie, či je  váš ročný príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy (čo je  podmienkou na  uplatnenia si  nároku na daňový  bonus  na dieťa )  Zodpovednosť za zrušenie  čestného vyhlásenia  a uplatnenie si  zvýšeného daňového  bonusu  na dieťa  po dovŕšení 6 rokov  jeho veku  je Vašou zodpovednosťou  teda  zodpovednosťou  zákonných zástupcov.  Ustrážte si to  vo vlastnom záujme . Zrušenie  čestného  vyhlásenia  zaznamenáme písomne.

 

3.

Deti v poslednom ročníku MŠ , ktoré dovŕšili 6 rokov  ak žijú v domácnosti , ktorej členovia si  neuplatnili ,alebo si  nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a v tomto prípade  sa čestné  vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu .

 

Zhrnutie :

1.Čo najskôr  nám doručte čestné vyhlásenie, aby ste  mali dotáciu na stravu už v septembri

2.Ak pracujete tak, keď dieťa dovŕši  6 rokov oznámte nám písomne , že čestné vyhlásenie rušíte. Zároveň požiadajte svojho zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus. Od nasledujúceho mesiaca budete platiť stravné v plnej výške  a budete poberať daňový bonus.

3.Ak nepracujete (poberáte  dôchodok, ste  nezamestnaní) dotáciu na stravu dieťaťa  budete mať naďalej.

 

Tlačivo na stiahnutie najdete v sekcii  TLAČIVÁ a VYHLÁSENIA