USMERNENIE PLATBY ZA STRAVOVANIE

Usmernenie k spôsobom platby za  stravovanie, režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri materských školách   a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra platné od 1.9.2019


Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov od platenia úhrady za stravu.

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v znení č. 393/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 177/2018 Z. z., 375/2018 Z. z.) § 4 odsek 6:


„Dotácia  na  podporu  výchovy  k  stravovacím návykom pre deti materských škôl a žiakov základných škôl  sa poskytuje v  sume 1,20 Eur za každý stravovací deň:

   - v  ktorom  sa  dieťa  alebo  žiak   zúčastnil   výchovno - vzdelávacej činnosti  v  MŠ  alebo  ZŠ

   - a odobral stravu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje

1. Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Ak dieťa v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel  medzi  poskytnutou  dotáciou  a   sumou  stanovenou  finančným   pásmom.  Dieťa  v MŠ  musí  byť prihlásené na stravu (Zápisný lístok stravníka).

2 Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Dieťa  v MŠ  musí  byť prihlásené na stravu (Zápisný lístok stravníka).

3. Na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň v ktorom sa zúčastní vzdelávacieho  procesu  v  základnej  škole  a  súčasne  odoberie obed (nie je určené koľkých hodín sa zúčastnil – ak je žiak zapísaný v dochádzke – má nárok na dotáciu). Žiak  ZŠ  musí  byť  prihlásený na stravu (Rozhodnutie

o  prijatí do ZŠS).
 

4.Na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací deň v ktorom sa žiak zúčastnil  vzdelávacieho  procesu  v základnej  škole  a  súčasne odoberie obed. Žiak ZŠ musí byť prihlásený na

stravu (Rozhodnutie o prijatí do ZŠS).
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa neposkytuje

1. Dieťaťu/žiakovi,  ktorý sa nezúčastnil výchovno – vzdelávacieho procesu a neodobral  stravu (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možnosť v prvý deň odobrať obed do obedára (ale ani v prvý deň choroby nemá nárok na dotáciu a odobraná strava sa hradí v plnej výške) a ostatné dni treba odhlásiť.

2. Ďieťaťu/žiakovi, ktorý sa zúčastnil  výchovno – vzdelávacieho procesu, ale neodobral stravu (z rôznych dôvodov). V prípade, že škola má elektronický čipový systém, žiak musí nosiť čipový kľúč a sledovať, či mu funguje. Ak neodčipuje obed = stravu neodobral. (V prípade, že čip žiak zabudol – treba ísť k vedúcej ZŠS – ktorá ho odčípuje a vydá mu potvrdenie, ktoré odovzdá kuchárke).

3. Dieťaťu/žiakovi, ktorý sa nezúčastnil  výchovno – vzdelávacieho procesu (z rôznych dôvodov), ale stravu odobral.

Výška  príspevku  na  úhradu  nákladov na nákup  potravín na  jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, zamestnancov škôl a iné fyzické osoby

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona:

1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy, uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade     s  3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2. Zamestnanci materskej školy, základnej školy, školskej jedálne pri materskej škole a základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 16 - 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.

Diétne stravovanie

1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ  SR.

2. Zamestnanci materskej školy, základnej školy, školskej jedálne pri materskej škole a základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 16 - 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, zriaďovateľ pri materských školách a štatutár pri základných školách vyplatí dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy. Pokiaľ školská jedáleň uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.

Výška príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských školách, žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

1.Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri:

materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne,

-  základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne,

Finančná zábezpeka

1. Finančnú  zábezpeku v sume 30,00 €  bude  zákonný  zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka  platiť  začiatkom školského roka a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky stiahnuť nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená alebo neodobratá strava).

Podmienky a  spôsob  úhrady  za  stravovanie, čiastočné režijné  náklady a  dotácie  v školskej  jedálni pri  materských školách a základných školách

1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:

-   bezhotovostným bankovým prevodom

-   poštovou poukážkou

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie. Vedúca jedálne si vie platby od rodičov alebo zákonných zástupcov detí skontrolovať na svojom bankovom účte, kde platia za stravu. Potvrdenie o zaplatení stravy si vyžiada iba v sporných alebo oneskorených prípadoch.

2.  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok  na  úhradu  režijných  nákladov  sa  pripočíta  k sume  vypočítanej  za  náklady  na potraviny.

3. Finančná  zábezpeka v sume  30,00  €  sa  uhrádza  na začiatku   školského   roka  spolu  s nákladmi na nákup potravín a režijnými nákladmi na mesiac september v termíne do 20.8.2019.

4. Platba za stravné a čiastočné režijné náklady sa budú uhrádzať do 20. septembra na 3 mesiace vopred (október, november, december), do 15. decembra na 3 mesiace vopred (január, február, marec) a do 20. marca na 3 mesiace vopred (apríl, máj, jún).

5. prípade, že dieťa/žiak  sa  bude  zúčastňovať  celý školský rok výchovno – vzdelávacieho procesu a odoberať stravu, bude  finančná  zábezpeka v sume 30,00  €  vrátená  na  bankový  účet (v júli-auguste pre ZŠ, v septembri-októbri pre MŠ),  ktorý  bol uvedený  v prihláške na stravovanie. 

6. V prípade, že dieťa/žiak nebude odhlásený zo stravy (pri  neúčasti na  výchovno  –  vzdelávacom procese)  a neodoberie  stravu – bude  mu  výška dotácie 1,20 €  stiahnutá  z  finančnej  zábezpeky. Zostatok  finančnej  zábezpeky  mu  bude vrátený na účet (júl-august pre ZŠ, september-október pre MŠ),ktorý bol uvedený v prihláške na stravovanie. 


7.  V  prípade,  že  dieťa/žiak  nebude  odhlásený zo stravy  (pri  neúčasti  na  výchovno  – vzdelávacom  procese)                  a neodoberie stravu tak často, že sa mu vyčerpá celá finančná zábezpeka v sume 30,00 €, bude musieť zákonný zástupca uhradiť ďalšiu finančnú zábezpeku v sume 30,00 €. Pri znížení zábezpeky na 6,00 € bude zákonný zástupca upozornený na doplatenie výšky zábezpeky.

Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu

1.  Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny a posledný júnový týždeň na ZŠ - týždeň vopred. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

2. Ak zákonný zástupca, žiaka alebo dieťa zo stravy včas neodhlási a stravu neodoberie, nie je mu priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a za toto neodobraté jedlo zaplatí plnú sumu!

3. Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.

4. Žiaka alebo dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

5. Strava sa odhlasuje:

  • čipom na termináli,
  • osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ,
  • elektronicky

Zhrnutie:


Nová VZN  č.8 /2019  s účinnosťou od 1.9.2019 určuje, že sa mení finančné pásmo na nákup potravín na 3. Pásmo MŠ – 1,54 €, ZŠ I. stupeň – 1,21 € a II stupeň – 1,30 €. Štát dotuje stravu v sume 1,20 €/ na deň, a zákonný zástupca dieťaťa ďalej platí čiastočné režijné náklady pre ZŠ-5,00 € a pre MŠ – 2,50 € paušálne na mesiac.


To znamená, že rodič na celý školský rok (10 mesiacov)  zaplatí 50,- €  režijných nákladov v ZŠ a 25,- € v MŠ a náklady na potraviny podľa určeného pásma a stupňa v ZŠ a MŠ.

Zákonný zástupca uhradí začiatkom septembra 2019 :

Pre predškoláka v MŠ

- zábezpeka 30,00 € + 2,50 € čiastočné režijné náklady + doplatok 0,34 €/deň za stravné v mesiaci september